Резултати от селекция за преподавателска и непреподавателска мобилност за Академичната 2017/2018

 

Разпределение на квоти 2017-2018

ОСЗ

С цел преподаване

С цел обучение

Общо

ФХН

11

1

12

ПФ

6

4

10

ФПН

3

0

3

ФМИ

4

2

6

ФТН

4

2

6

КОЛЕЖ

1

0

1

ДИКПО

2

0

2

31

9

40

 

Класиране за преподавателска мобилност

ФХН

1.       проф. д-р Румяна Балинова Тодорова – преподавател в катедра Английска филология към Факултета по хуманитарни науки

2.       преподавател Гергана Георгиева Герова – преподавател в катедра Германистика към Факултета по хуманитарни науки

3.       преподавател Бюлент Али Кърджалъ преподавател в катедра Турски език и литература към Факултета по хуманитарни науки

4.       проф. д-р Елена Викторовна Стоянова – преподавател в катедра Руски език към Факултета по хуманитарни науки

5.       доц. д-р Венета Петрова Янкова преподавател в катедра Турски език и литература към Факултета по хуманитарни науки

6.       проф. д-р Татяна Ивановна Чалъкова – преподавател в катедра Турски език и литература към Факултета по хуманитарни науки

7.       преподавател Менент Османова Шукриева преподавател в катедра Турски език и литература към Факултета по хуманитарни науки

8.       ас. д-р Радостина Владкова Игликова – преподавател в катедра Английска филология към Факултета по хуманитарни науки

9.       ст. преп. Христина Стоянова Христова – преподавател в катедра Руски език към Факултета по хуманитарни науки

10.   проф. д-р Надка Николова Николова – преподавател в катедра Български език към Факултета по хуманитарни науки

11.   доц. д-р Светлана Йорданова Неделчева – преподавател в катедра Английска филология към Факултета по хуманитарни науки

ПФ

1.       гл. ас. д-р Теодора Желязкова Игнатова – преподавател в катедра Теория и методика на физическото възпитание и спорт към Педагогическия факултет

2.       доц. д-р Росица Петрова Михайлова – преподавател в катедра Социална работа към Педагогическия факултет

3.       доц. д-р Пенка Петкова Кожухарова – преподавател в катедра Педагогика и управление на образованието към Педагогическия факултет

4.       гл. ас. д-р Пламен Стефанов Петков – преподавател в катедра Специална педагогика към Педагогическия факултет

5.       доц. д-р Керанка Георгиева Велчева – преподавател в катедра Технологично обучение, професионално образование и предучилищна и начална училищна педагогика към Педагогическия факултет

6.       проф. д-р Живка Енчева Военкинова – преподавател в катедра Социална педагогика към Педагогическия факултет

ФПН

1.       доц. д-р Милен Руменов Пенерлиев – преподавател в катедра „География и регионално развитие“ към Факултета по природни науки;

2.       асистент Веселин Пенчев Петков – преподавател в катедра „География и регионално развитие“ към Факултета по природни науки;

3.       доц. д-р Петя Николаева Петкова – преподавател в катедра „Физика и астрономия“ към Факултета по природни науки;

ФМИ

1.       доц. д-р Радостина Петрова Енчева – преподавател в катедра Алгебра и геометрия към Факултета по математика и информатика;

2.       проф. д-р инж. Найден Вълков Ненков – преподавател в катедра Компютърни системи и технологии към Факултета по математика и информатика

3.       доц. д-р Радка Пенева Русева – преподавател в катедра Алгебра и геометрия към Факултета по математика и информатика

4.       гл. ас. д-р Мирослав Колев Христов – преподавател в катедра Математически анализ към Факултета по математика и информатика

ФТН

1.       ас. инж. Драгомир Иванов Василев – преподавател в катедра Комуникационна и компютърна техника към Факултета по технически науки

2.       доц. д-р инж. Огнян Момчилов Фетфов – преподавател в катедра Комуникационна и компютърна техника към Факултета по технически науки

3.       проф. д.т.н. инж. Борислав Йорданов Беджев – преподавател в катедра Управление на системите за сигурност към Факултета по технически науки

4.       гл. ас. д-р инж. Цветослав Станиславов Цанков – преподавател в катедра Комуникационна и компютърна техника към Факултета по технически науки

Колеж – Добрич

1.       асистент Илхан Ибрям – преподавател в катедра Информатика и Математика на Колеж-Добрич към Шуменския университет.

ДИКПО

1.       доц. д-р Нели Стойчева Димитрова – преподавател в катедра Науки за образованието на ДИКПО-Варна към Шуменския университет;

2.       проф. д.ф.н Антоанета Петрова Алипиева – преподавател в катедра Науки за образованието на ДИКПО-Варна към Шуменския университет;


 

Класиране с цел обучение

ФХН

1.       ас. д-р Александра Стефанова Александрова – преподавател в катедра Английска филология към Факултета по хуманитарни науки

ПФ

1.       преп. Христина Коларова-Василева – преподавател в катедра Социална работа към Педагогическия факултет

2.       доц. д-р Ростислава Георгиева Тодорова – преподавател в катедра Визуални изкуства, теория и методика към Педагогическия факултет

3.       гл. ас. д-р Наташа Любомирова Колева – преподавател в катедра Педагогика и управление на образованието към Педагогическия факултет

4.       доц. д-р Божена ЛевонТакворян-Солакян – преподавател в катедра Социална педагогика към Педагогическия факултет

ФМИ

1.       доц. д-р Румяна Стойкова Златева  – преподавател в катедра Икономика и математическо моделиране към Факултета по математика и информатика

2.       доц. д-р Корнелия Тодорова Цонева – преподавател в катедра Икономика и математическо моделиране към Факултета по математика и информатика

 

ФТН

1.       гл .ас. д-р Здравко Юриев Кузманов – преподавател в катедра Управление на системите за сигурност към Факултета по технически науки;

2.       доц. д-р инж. Доника Величкова Диманова – преподавател в катедра Управление на системите за сигурност към Факултета по технически науки

Служители

1.       Стефка Недялкова Александрова – служител в Ректорска канцелария към Шуменски университет

2.       инж. Иван Огнянов Николов – служител във Факултета по технически науки;

3.       Мирослава Ангелова Зяпкова – служител в Учебен отдел към Шуменски университет

4.       Дияна Димитрова Донева – служител във Финансово-счетоводен отдел към Шуменски университет

5.       Мариана Апостолова Петева – ръководител на Университетска библиотека към Шуменски университет

6.       Мари Артюн Мамасян-Мануелян – специалист в катедра Социална педагогика в Педагогически факултет към Шуменски университет


 

Резерви

ФХН

1.       ст. преп. Аглика Добринова Добрева – преподавател в катедра Германистика към Факултета по хуманитарни науки

2.       гл. ас. д-р Вежди Мехмед Хасан преподавател в катедра Турски език и литература към Факултета по хуманитарни науки

3.       проф. д-р Марияна Иванова Стефанова – преподавател в катедра Български език към Факултета по хуманитарни науки

4.       доц. д-р Мийрям Неджиб Салим-Ахмед преподавател в катедра Турски език и литература към Факултета по хуманитарни науки

5.       гл. ас. д-р Ирина Николова Иванова – преподавател в катедра Английска филология към Факултета по хуманитарни науки

6.       гл. ас. д-р Ембие Мехмед Кязимова преподавател в катедра Турски език и литература към Факултета по хуманитарни науки

7.       гл. ас. д-р Десислава Стоянова Чешмеджиева-Стойчева – преподавател в катедра Английска филология към Факултета по хуманитарни науки;

8.       гл. ас. д-р Мирослава Николаева Цветкова – преподавател в катедра Английска филология към Факултета по хуманитарни науки

9.       ст. преп. Снежана Спасова Обейд – преподавател в катедра Английска филология към Факултета по хуманитарни науки

10.   гл. ас. д-р Деяна Вълчева Пенева – преподавател в катедра Английска филология към Факултета по хуманитарни науки

ПФ

1.       проф. д.п.н. Надежда Георгиева Йорданова-Стоянова – преподавател в катедра Теория и методика на физическото възпитание и спорт към Педагогическия факултет

2.       доц. д-р Теодора Николаева Симеонова – преподавател в катедра Теория и методика на физическото възпитание и спорт към Педагогическия факултет

ФТН

1.       гл. ас. д-р инж. Евгени Гришев Стойков – преподавател в катедра Геодезия към Факултета по технически науки

2.       ас. инж. Събин Иванов Иванов – преподавател в катедра Геодезия към Факултета по технически науки

Служители

1.       Деница Валентинова Петрова – специалист в катедра Руски език и катедра Турски език и литература във Факултет по хуманитарни науки към Шуменски университет

2.       Марияна Георгиева Христова – специалист в катедра Английска филология и катедра Германистика във Факултета по хуманитарни науки към Шуменски университет

3.       Илияна Георгиева Николова – ръководител на Университетско издателство към Шуменски университет