Контакти

Координатори

Координатори на университетско ниво

 

Елица Станачкова – Административен Eразъм+ координатор

e-mail: erasmus@shu.bg тел: 054/832101, GSM: +359 884 84 45 83

 


                                                      ***

Координатори на ниво факултети

 

Факултет по хуманитарни науки

Доц. д-р Светлана Йорданова Неделчева

тел.: + 359 898 500 783; e-mail: svetyo@yahoo.com

                                                   ***

Факултет по природни науки

проф. д-р Цветеслава Веселинова Игнатова-Иванова

тел. +359  884 174 229; e-mail: ts.ignatova@shu.bg

                                                   ***

Факултет по технически науки

Проф. д.т.н. инж. Борислав Йорданов Беджев

тел.: +359 892 216 478; e-mail: bedzhev@abv.bg

                                                   ***

Факултет по математика и информатика

Доц. д-р Радостина Петрова Енчева

тел.: +359 886 845 974; е-mail: r.encheva@fmi.shu-bg.net


                                                   ***

Педагогически факултет

доц. д-р Пенка Петкова Кожухарова 

тел.: +359 889 345 222; е-mail: p_kozhuharova@abv.bg


                                                   ***

Колеж Добрич

Департамент за информация и повишаване на квалификацията на учителите

проф. д.ф.н. Антоанета Пeтрова Алипиева 

тел.: 0899907905; e-mail: alipievaan@abv.bg

                                                       ***

 

 

Координатори на ниво катедри

Факултет по хуманитарни науки

 

Гл. ас. д-р Десислава Стоянова Чешмеджиева-Стойчева- координатор на катедра “Английска филология”

тел.: +359 897 548 464;  e-mail: detsy_bg@yahoo.com

преп. Гергана Георгиева Герова - координатор на катедра “Германистика”

тел.:  +359 886 733 294; e-mail: gergana_gerova@yahoo.com

проф. д-р Елена Викторовна Стоянова – координатор на катедра “Руски език”

тел.:  +359 899 944 549; e-mail: elvikstoyanova@abv.bg

ас. Бюлент Али Кърджалъ – координатор на катедра “Турски език и литература”

тел.:  +359 894 865 141; e-mail: byulentt@abv.bg

гл. ас. д-р Николай Кънчев Николов – координатор на катедра “Български език”

тел.: +359 886 213 310; e-mail: nnikolov1963@abv.bg

доц. д-р Пламен Тодоров Панайотов – координатор на катедра “История и теория на литературата”

тел.: +359 896 130 073; e-mail: plamentp57@yahoo.com

Доц. д-р Евдокия Боянова Борисова – координатор на катедра “Журналистика и масови комуникации”

тел.: +359 898 627 301; e-mail: evdokiyaborisova@abv.bg

доц. д-р Васил Параскевов Василев – координатор на катедра “История и археология”

тел.: +359 899 659 799; e-mail: vasilparaskevov@yahoo.com

гл. ас. Илонка Христова Стоянова – координатор на катедра “Теология”

тел.: +359 899 944 566; e-mail: ilonkahristova@abv.bg

гл. ас. д-р Калина Димитрова Йочева – координатор на катедра “Методика”

тел.: +359 892 705 173 ; e-mail: yocheva@abv.bg

***

Факултет по природни науки

 

доц. д-р Веселка Сидерова Радева – координатор на катедра “Експериментална физика и методика на обучението по физика”

тел.: +359 887 778 702; е-mail: veselka.radeva@shu.bg

проф. д-р Драгомир Вълчев Марчев - координатор на катедра “Теоретична и приложна физика”

тел: +359 899 907 912; e-mail: d. marchev@shu.bg

гл. ас. д-р Ивайло Дианов Парушев – координатор на катедра “Химия”

тел.: +359 888 878 396; e-mail: i.parushev@shu.bg

доц. д-р Ваня Атанасова Василева- координатор на катедра “Туризъм”

тел.: +359 888 357 378; е-mail: v.vasileva@shu.bg

доц. д-р Ася Пенчева Драгоева-Кирилова – координатор на катедра “Биология”

тел: +359 898 429 621; e-mail: a.dragoeva@shu.bg

доц. д-р Милен Руменов Пенерлиев- координатор на катедра “География и регионално развитие”

тел.: +359 895 439 393; e-mail: m.penerliev@shu.bg

гл. ас. д-р Виктор Методиев Василев - координатор на катедра “Аграрни науки и растителна защита”

тел: +359 887 733 813; e-mail: v.vasilev@shu.bg

                                                            ***

Факултет по технически науки

 

проф. д.ик.н.  инж. Андрей Иванов Андреев – координатор на катедра “Геодезия”

тел.: +359 887428003; e-mail: andreev_an@yahoo.com

доц. д-р инж. Андрей Илиев Богданов – координатор на катедра “Инженерна логистика”

тел.: +359 887238756; e-mail: ilogistika.shu@abv.bg

доц. д-р инж. Тихомир Спиридонов Трифонов – координатор на катедра “Комуникационна и компютърна техника”

тел.: +359 887919602; e-mail: trif.69@abv.bg

доц. д-р инж. Николай Йорданов Досев – координатор на катедра “Управление на системи за сигурност”

тел.: +359 885824729; e-mail: ndosev@abv.bg

                                                            ***

Факултет по математика и информатика

 

проф. д.м.н. Иво Михайлов Михайлов – координатор на катедра “Алгебра и геометрия”

тел.: +359 894 483 351    e-mail: ivo@fmi.shu-bg.net

доц. д-р Наталия Христова Павлова – координатор на катедра “Методика на обучението по математика и информатика”

тел.: +359 899 901 938 ;  e-mail: n.pavlova@shu.bg

гл. ас. д-р Цоньо Георгиев Цонев – координатор на катедра “Математически анализ”

тел.: +359  893 352 241 e-mail: tzonev@fmi.shu-bg.net

Гл.ас. д-р Валентина Спасова Дянкова - координатор на катедра “Компютърна информатика”

тел.: +359 896 740 037  ; e-mail: vspasova@yahoo.com

Доц. д-р Найден Вълков Ненков - координатор на катедра “Компютърни системи и технологии”

тел.: +359 899 901 938 e-mail: naydenv@shu-bg.net

доц. д-р Павлина Калчева Йорданова – координатор на катедра “Икономика и моделиране”

тел.: +359 897 807 819 e-mail: pavlina_kj@abv.bg

***

 

Педагогически факултет

 

доц. д-р Пенка Петкова Кожухарова – координатор на катедра “Педагогика и управление на образованието”

тел.: + 359 889 345 222; е-mail: p_kozhuharova@abv.bg

проф. Валери Христов Чакалов – координатор на кaтедра “Педагогика на изобразителните изкуства”

тел.: +359 899 944 522; e-mail: valerichakalov@abv.bg

Доц. д-р Евгения Стоичкова Иванова- координатор на катедра “Технологично обучение, професионално образование и предучилищна и начална училищна педагогика”

тел.: +359 888 818 168; e-mail: evg.ivanova@abv.bg

Доц. д-р Живко Димитров Жеков- кoординатор на катедра “Специална педагогика”

тел.: +359 895 553 404 ; e-mail: jekovj@abv.bg

Доц. д-р Зейнур Муталиб Мустафа - кoординатор на катедра “Социална педагогика”

тел.: 054/83 03 65 (вътр. 138); e-mail: zeynur_ch@abv.bg

гл. ас. д-р Росица Петрова Михайлова – координатор на катедра “Социална работа”

тел.: +359 893 581 863; e-mail: rosi_mihaylova@yahoo.com

гл. ас. д-р Чавдар Николаев Стойчев – координатор на катедра “Теория и методика на физическото възпитание и спорт”

тел.: +359 899 952 993; e-mail: chokolao@abv.bg

доц. д-р Меглена Живкова Апостолова – координатор на катедра “Музикална естетика, музикално възпитание и изпълнителство”

тел.: +359 988 705 578 ;   e-mail: meglenaapostolova@yahoo.co.uk

                                                            ***

Департамент за информация и повишаване на квалификацията на учителите

 

проф. д.ф.н. Антоанета Пeтрова Алипиева - координатор на катедра “Науки за образованието”

тел.:+ 359 899 907 905; e-mail: alipievaan@abv.bg

 

                                                           ***

Колеж Добрич

 

преп. Тоня Петрова Матева – координатор на катедра “Информатика и математика”

тел.: 0896663969; e-mail: pivon@abv.bg ; tonqmatewa@abv.bg

гл. ас. д-р Живка Стоянова Илиева  - координатор на катедра “Начална и предучилищна педагогика”

тел.: 058836942; e-mail: zh.ilieva.bg@gmail.com

преп. Петранка Тодорова Русева – координатор на катедра “Растениевъдство и растителна защита”

тел.: 0898308855; e-mail: ruseva@bitex.bg

 

***

 

 

ВРЪЗКИ:

Център за развитие на човешките ресурси - http://www.hrdc.bg/   

Европейска комисия – http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc80_en.htm