Институционална програма за действие по програма “Еразъм+” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”

Институционална програма за действие по програма “Еразъм +”

 

 

Приложения:

 

(1) Модел на двустранно споразумение (Bilateral Agreement);

(2) модел на писмо за намерение;

(3) критерии за подбор на студенти за участие в студентска мобилност;

(4) Критерии за подбор на преподаватели за участие в преподавателска мобилност с цел преподаване;

(5) Критерии за подбор на кандидатите за участие в мобилност на преподавателския и непреподавателския състав с цел обучение;

(6) Образец на протокол за селекция на студенти;

(7) Образец на протокол за селекция на преподаватели;

(8) Образец на протокол за селекция на преподавателски и непреподавателски състав;

(9) Заявление за участие на студенти в СМО;

(10) Заявление за участие на студенти в СМП;

(11) Образец на споразумение за обучение по СМО (Learning Agreement);

(12) Обща декларация за СМО;

(13) Образец на пълномощно;

(14) Обща декларация за СМП;

(15) Заявление за участие в ПМ;

(16) Заявление за участие в МПНО;

(17) Обща декларация за ПМ;

(18) Потвърждение за пристигане (Confirmation for Erasmus Student’s Arrival;

(19) Потвърждение за проведено обучение (Certificate for Attendance);

(20) Потвърждение за престой и преподаване на преподавател (Certificate for Erasmus Teaching Period);

(21) Потвърждение за обучение на персонал (Certificate for Erasmus Staff Exchange);

(22) Споразумение за обучителна практика и (Training agreement);

(23) Ангажимент за качество (Quality Committment);

(24) Работен план за ПМ;

(25) Работен план за МПНО;

(26) Работен план за входящи преподаватели;

(27) Протокол за признаване на дисциплини и кредити;

(28) Академична справка (Transcript of Records);

(29) Transcript of Work;

(30) Доклад за задгранична командировка по секторна програма „Еразъм”;

(31) Формула за преразпределение на неусвоените средства;

(32) Декларация към пълномощно;

(33) Extension of Erasmus stay at Konstantin Preslavsky University of Shumen;

(34) Модел на доклад за сключване или подновяване на сътрудничество;

(35) Формуляр за оценка на кандидатура за студентска мобилност с цел обучение;

(36) Формуляр за оценка на кандидатура за студентска мобилност с цел практика;

(37) Формуляр за оценка на кандидатура за преподавателска мобилност с цел преподаване;

(38) Формуляр за оценка на кандидатура за мобилност на преподавателския и непреподавателския състав с цел обучение.