Мобилност на преподавателския и непреподавателския състав с цел обучение

Мобилност на преподавателския и непреподавателския състав с цел обучение

 

Общи принципи

 

 

В широкия обхват на дейността с цел обучение на преподавателския и непреподавателския състав с цел обучение се включва:

  • Мобилност на  преподавателския и напреподавателския състав на Шуменския университет в партниращи институции от друга държава, участваща в програмата “Учене през целия живот”, целяща повишаване на квалификацията и практическите умения на лицето, реализиращо мобилността.  Дейностите могат да бъдат многообразни: семинари, работни групи, курсове и конференции, практически упражнения, краткотрайни командировки и др.
  • Мобилност на административни или други непреподавателски кадри на Шуменския университет в партнираща висша образователна институция. Целта е обучение чрез изучаване на опита и добрите практики на партньорската институция и подобряване на уменията, необходими за изпълнение на работата им в Шуменския университет. Основната дейност е краткотраен престой в партниращата институция, който може да бъде под формата на кратка командировка, схема за работа, учебна визита и др.

 

Максималната продължителност на този вид мобилност, която се финансира от Центъра за развитие на човешките ресурси е 1 (една) седмица, която се равнява на 7 последователни дни, включително и дните за път. Максималният разрешен престой  по мобилността е 6 седмици, но максималният период, който се финансира е 1 седмица.

Минималната продължителност на мобилността е пет последователни работни дни. Мобилности под 5 работни дни са позволени единствено в случай на участие в семинар, работна група или конференция. В тези случай трябва добре да е обоснована целесъобразността на участието на лицето в събитието. NB Мобилности с продължителност под 7 дни ще бъдат финансирани на база реален престой (реалният брой дни ще бъде умножен по дневната ставка за съответната страна).

Право на участие в мобилност на преподавателски я и непреподавателския състав с цел обучение по програма “Еразъм +” се предоставя само веднъж в рамките на една академична година.

Селекцията за мобилност на преподавателския и непреподавателския състав с цел обучение се извършва на базата на предоставен от кандидата Работен план, одобрен от ШУ и от приемащата институция.

Участие по програма “Еразъм +” без финансиране

 

Програма “Еразъм +” позволява на преподавателски и непреподавателски състав, който отговаря на всички критерии, да участва в програмата без да получава финансиране за това. Тези участници се наричат  Zero-grant Еразъм преподаватели и непреподавателски състав. Тези лица нямат право на финансиране по програмата, но трябва да отговарят и спазват всички правила и условия за участие в нея .