Документи

Документи за кандидатстване за участие в подбор на желаещите да осъществят мобилност на преподавателския и непреподавателския състав с цел обучение

Желаещите да осъществят мобилност с цел обучение трябва да:

 

1. Проверят дали има обявени места за мобилност;

2. И да подадат в ЦМС комплект от документи включващ:

Заявление

- Мотивационно писмо

- HE-Staff Mobility Agreement_training_2015(попълненo и подписанo както от самия кандидат, прекият му ръководител, така и от приемащата институция). Документът се изготвя, разпечатва, разписва и се изпраща по email в приемащата институция. Разписано от приемащата институция копие се предоставя в ЦМС.

4. Автобиография

 

Документи, които се подготвят и предоставят непосредствено преди мобилността

 

В случай, че кандидатурата е одобрена, на лицето предстои да подготви документите си за заминаване в чужбина.

 

1. Потвърждение, от приемащата институция, че приема лицето за указания период (покана);
2. ЛК на лицето
3. ДЕКЛАРАЦИЯ за защита на личните данни по мобилност на преподавателския и непреподавателски състав с цел обучение;
3. Доклад за задгранична командировка. Докладът се попълва, разпечатва и разписва от преподавателя, от прекия му ръководител, от ръководителя на проекта (който ще покрие пътните разходи по мобилността, ако се предвиждат такива), от Институционалния Еразъм координатор, от главния счетоводител и се оставя за резолюция от Ректора.
4. Препоръчваме издаването и на Европейска здравноосигурителна карта. За повече информация: http://www.ezok.bg/

ЦМС изготвя и предоставя на преподавателя:

1. Договор за осъществяване на мобилност на преподавателския и непреподавателски състав с цел обучение;
2. Комъндировъчни заповеди.

Отчетни документи в края на мобилността

 

След връщането си в България, лицето е длъжно да предостави на служителите в ЦМС:

1. Отчет за извършената дейност. Отчетът се изтегля, попълва и разписва от лицето, а след това се предава в ЦМС;
2. Билети използвани при пътуването (в случай, че пътуването е извън рамките на ЕС, лицето представя задграничен паспорт с печати за напускане и връщане в България);
3. Сертификат за престой (издава се от приемащата институция). В случай, че лицето държи да разполага с оригинал на сертификата, потвърждаващ проведената дейност, то трябва да предупреди приемащата институция за желанието си и да поиска изрично издаването на два идентични документа.