Критерии за кандидатстване

К Р И Т Е Р И И

 

за подбор на кандидатите от Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” за участие в мобилност на преподавателския и непреподавателския състав с цел обучение по програма „Еразъм +” за академичната 2016/2017 година

 

 

за преглед на критериите в pdf формат натиснете тук

 

 1. Критерий

  Точки

  Преподавателят/служителят владее съответния работен език – B2.

  5

  Преподавателят/служителят владее езика на страната, която посещава.

  5

  Преподавателят/служителят е на първи основен трудов договор в ШУ

  25

  Брой осъществени мобилности по  Erasmus + до момента.

  10 за 0

  8 за 1

  6 за 2

  4 за 3

  Преподавателят/служителят не е посещавал същата  приемаща организация при предходните три мобилности.

  5

  Преподавателят има разработена програма на чужд език и осигурява обучение за входящи студенти на съответния език в ШУ. 

  Служителят е ангажиран в обслужването на чужд език на входящите студенти и преподаватели.

  10

  Общо

  60

  Наличните места за обучение се разпределят между кандидатите по ½ за преподаватели и ½ за служители. При липса на кандидати от едната група, могат да се прехвърлят места към другата.

  Кандидатът представя споразумение за мобилност с цел обучение, одобрено от приемащата страна и прекия ръководител на кандидата в Шуменския университет. Обучението е пряко свързано с работата или изследванията на съответния преподавател или служител.

  Всеки легитимен кандидат има право на само една мобилност по програмата в рамките на една академична година.

  Подборът на кандидатите се извършва на базата на посочените критерии, след провеждане на конкурс, на който се разглеждат и оценяват предварително подадените от преподавателя/служителя документи: заявление; разписано от приемащата организация и от прекия ръководител споразумение; мотивационно писмо; автобиография, сертификат за владеене на работния език или протокол за успешно положен изпит по езика на ниво В2 по ЕЕР и други документи, доказващи покриването на критериите (учебни програми, сертификат за владеене на езика на страната и др.)