Преподавателска мобилност с цел преподаване

Общи принципи

 

Преподавателска мобилност с цел преподаване по програма “Еразъм+” позволява осъществяването на преподавателска дейност в приемащата институция. Право на участие в тази дейност имат всички преподаватели от Шуменския университет без оглед на тяхната длъжност (щатна или нещатна) и научно звание и степен.

В рамките на една академична година право на участие в Преподавателска мобилност с цел преподаване се предоставя само веднъж, а приоритет се дава на преподаватели, реализиращи мобилност за първи път или:

  • когато мобилността е съществена част от учебната програма на приемащата институция,
  • когато мобилността води до разработването на нови учебни материали;
  • когато мобилността ще бъде използвана за укрепване и развитие на връзките между департаментите и факултетите на институциите партньори, както и за подготовка на бъдещи проекти за сътрудничество.

Повторно участие в рамките на една академична година по тази дейност е възможно, в случай че преподавателят, реализиращ мобилността е:

  • на възраст до 45 години;
  • ангажиран е в Шуменския университет като факултетен Еразъм координатор или координатор по двустранно споразумение.

Подборът на преподавателите, заявили желание за участие в Преподавателска мобилност с цел преподаване на програма “Еразъм+” се извършва на базата на предоставена от преподавателя, одобрена от Шуменския университет и приемащата институция, Програма за преподаване.

Всеки преподавател е длъжен да се запознае с критериите за подбор на участници в Преподавателска мобилност с цел преподаване преди да подаде своите документи за участие.

Максималната продължителност на мобилността по тази дейност, която може да бъде финансирана,  е 1 седмица, равняваща се на 7 последователни дни, включително и дните за път.

Максималният период на мобилност е 6 седмици, но максималният легитимен за финансиране и отчитане период е 2 дни.

Минималната продължителност на мобилността на преподавателите трябва да съдържа поне 8 учебни часа и да е с продължителност от ДВА последователни дни.

Мобилности се финанасират на база на реален престой (т.е. реалният брой дни се умножава по дневната ставка за съответната държава). 

От акад. 2014-2015 програма “Еразъм+” отпуска и пътни разходи.

 

Участие в програма “Еразъм+” без финансиране

 

програма “Еразъм+” позволява участие на преподаватели, които отговарят на всички критерии, но не получават финансиране за реализирането на мобилността си. Тези преподаватели се наричат Zero-grant Еразъм преподаватели. За тях са валидни всички правила и условия за участие в програма “Еразъм+”, валидни и за преподавателите получаващи грант за участието си в програмата.