Документи

Желаещите да осъществят мобилност с цел преподаване трябва да:

1. Проверят дали има обявени места за преподавателска мобилност с цел преподаване;

2. Да поверят дали областта на преподаване в съответната обява съответства на тяхната област на преподаване;

И ДА ПОДАДАТ В ЦМС:

1. Заявление Еразъм + ПМП

2. Мотивационно писмо

3. Staff Mobility Agreement teaching_2015 Задължително условие за допускане до конкурс е наличието на Споразумение за мобилност с цел преподаване, подписано както от преподавателя, ръководителя на катедрата, в която преподава/декана и приемащата институция. Споразумението се изготвя, разписва и изпраща сканирано по email. Сканирано копие с подпис от приемащата институция се представя в ЦМС.

4. Автобиография

 

В случай, че кандидатурата е одобрена, на преподавателя предстои да подготви документите си за заминаване в чужбина.

Документи, които се подготвят и предоставят непосредствено преди мобилността

1. Потвърждение, от приемащата институция, че приема преподавателя за указания период  (покана);

2. ЛК на преподавателя

3. ДЕКЛАРАЦИЯ по Преподавателска мобилност

3. Доклад за задгранична командировка. Докладът се попълва, разпечатва и разписва от преподавателя, от прекия му ръководител, от ръководителя на проекта (който ще покрие пътните разходи по мобилността, ако се предвиждат такива), от Институционалния Еразъм координатор, от главния счетоводител и се оставя за резолюция от Ректора.

4. Препоръчваме издаването и на Европейска здравноосигурителна карта. За повече информация: http://www.ezok.bg/

ЦМС изготвя и предоставя на преподавателя:

1. Договор за осъществяване на преподавателска мобилност с цел преподаване;

2. Командировъчни заповеди.

 

След връщането си в България, преподавателят е длъжен да предостави на служителите в ЦМС:

1. Отчeт Отчетът се попълва on-line до 1 седмица от приключване на мобилността.;

2. Билети използвани при пътуването (в случай, че пътуването е извън рамките на ЕС, преподавателят представя задграничен паспорт с печати за напускане и връщане в България);

3. Сертификат за изнесени лекции и престой (издава се от приемащата институция). В случай, че лицето държи да разполага с оригинал на сертификата, потвърждаващ проведената преподавателска дейност, то трябва да предупреди приемащата институция за желанието си и да поиска изрично издаването на два идентични документа.