Критерии за кандидатстване

 

К Р И Т Е Р И И

за подбор на преподаватели от ШУ “Епископ Константин Преславски”

за участие в преподавателска мобилност с цел преподаване по програма “Еразъм+” за академичната 2016/2017 година

 

 за преглед на критериите в pdf формат, натиснете тук

 

 

Критерий

Точки

Преподавателят владее съответния работен език – B2

5

Преподавателят владее езика на страната, която посещава.

5

Мобилността е съществена, като част от учебната програма на приемащата институция.

5

Преподавателят има разработена програма на чужд език и осигурява обучение за входящи студенти на съответния език в ШУ.

10

Мобилността ще бъде използвана за укрепването и развитието на връзките между катедрите и факултетите на Шуменския университет и приемащата институция, както и за подготовка на бъдещи проекти

5

Преподавателят е на първи основен трудов договор в ШУ

20

Брой осъществени мобилности по  Erasmus + до момента.

10 за 0

8 за 1

6 за 2

4 за 3

Преподавателят не е посещавал същата  приемаща организация при предходни три мобилности.

5

Преподавателят е допринесъл за насърчаване на мобилността на студенти (входяща или изходяща).

10

Преподавателят е оказал помощ на входящи преподаватели и студенти.

5

Общо

80

Право на участие в преподавателска мобилност с цел преподаване се предоставя само веднъж в рамките на една академична година.

Не се разрешава мобилност в една и съща приемаща организация в рамките на три години.

Преподаватели заявили участие в преподавателска мобилност с цел преподаване в процес на планиране, които са подали документи за участие в селекция и са одобрени, но не са осъществили мобилност, имат право да подават документи за участие в програмата за следващата академична година само в случаите на незаети места.

Подборът на кандидатите се извършва на базата на посочените критерии, след провеждане на конкурс, на който се разглеждат и оценяват предварително подадените от преподавателя документи: заявление; разписано от приемащата организация и от ръководителя на катедрата споразумение за преподаване; мотивационно писмо; автобиография, сертификат за владеене на работния език или протокол за успешно положен изпит по езика на ниво В2 по ЕЕР и други документи, доказващи покриването на критериите (учебни програми, сертификат за владеене на езика на страната и др.)

Моля забележете, че Еразъм субсидията няма за цел да финансира изцяло издръжката в приемащата страна.