Студентска мобилност

СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ

ШУ „Епископ Константин Преславски” изпраща студенти по студентска мобилност с цел обучение от 2002 година. Като до 2015 г. общият брой на изпратените студенти надхвърля 150, а на приетите от чужди висши образователни институции е над 70.

В рамките на мобилността с цел обучение наши студенти са се обучавали в страни като Белгия, Германия, Естония, Полша, Словакия, Чехия, Турция, Холандия и др.

 

Общи принципи на Студентска мобилност с цел обучение

 

Студентската мобилност по програма “Еразъм+” покрива следните дейности в приемащата институция: редовно обучение по всички бакалавърски, магистърски и докторски програми на обучение, завършващи с получаване на академично призната диплома или степен, както и за подготовка на кандидатски тези (дипломни работи/дисертации), но без изследователски дейности, които не представляват част от курса на обучение.

Минималната продължителност на периода на обучение по Студентска мобилност е 3 (три) календарни месеца (или един триместър). Максималната продължителност на мобилността за студенти е 12 (дванадесет) календарни месеца (или една пълна академична година) за всеки образователен цикъл.

Преди началото на студентската мобилност трябва да се уговори и уточни с приемащата институцията индивидуалната учебна програма (курсове, модули на обучение), по която студентът ще се обучава в приемащата институция.

Преди началото на периода на обучение по програма “Еразъм+” Шуменски университет подписва, с одобрените за участие в програмата студенти, индивидуален договор по Студентска мобилност и Споразумение за обучение (Learning Agreement).

Индивидуалният договор по Студентска мобилност е задължително условие за получаване на индивидуален грант по Студентска мобилност на програма „Еразъм+”.

 

Грантът е финансова помощ, целяща да подпомогне допълнителните разходи по мобилността, породени от различията в издръжката на живот в чужбина. Той НЕ предвижда цялостно покриване на разходите по мобилността и се изчислява като месечна ставка.

Шуменският университет осъществява пълно изплащане на гранта едва след като получи съответните средства от Центъра за развитие на човешките ресурси.

 

Споразумението за обучение (Learning Agreement) е тристранно споразумение за обучение, подписано от Изпращащата институция, приемащата институция и студента, и отразява индивидуалната програма за обучение на студента в приемащата институция.

Одобрените за участие в секторна програма „Еразъм” студенти получават статут на Еразъм студент. Правата и задълженията на Еразъм студентите са отразени в студентската харта Еразъм (Prilozhenie V.3 – Student charter). Студентската харта Еразъм е важен документ и студентите трябва да се запознаят с него преди да започнат мобилността си.

ШУ гарантира правото на студента да продължи да получава институционална (университетска) стипендия, независимо от участието му в студентска мобилност по  програма „Еразъм +”.

По време на обучението в приемащата институция студентът не се освобождава от задължението си да заплаща редовните академични такси към ШУ „Епископ К. Преславски” .

Програма „Еразъм +” позволява обучение на студенти, които отговарят на всички критерии за участие в мобилност в институция-партньор, които се ползват от статута на Еразъм студент без да получат финансиране по програмата. Тези студенти се наричат “Zero–grant” Еразъм студенти. Всички правила и условия за участие, се прилагат без изключение и към тези студенти.

Право на участие в Студентската мобилност с цел обучение или практика по програма „Еразъм+” се предоставя многократно (от акад. 2014 г/ 2015 г. ).

Това правило важи и в случаите, когато продължителността на периода на обучение е до 12 месеца (общо обучение и/или практика за съответния образователен цикъл)

 

Реалният период на обучение в приемащата институция следва да отговаря на периода, посочен в Индивидуалния договор със студента и отразен в Споразумението за обучение (Learning Agreement-а) и сертификата, издаден от приемащата институция.

Допуска се продължение на стартирал период на мобилност в случаите, когато:

- е договорено подобно продължение между институциите-партньори преди планираното приключване на обучението;

- продължението следва непосредствено редовния период на обучение без прекъсване. Празниците и ваканциите на институциите-партньори не се считат за прекъсване;

- в случай на прекъсване, Шуменския университет трябва да уведоми Центъра за развитие на човешките ресурси, така че молим всички студенти, които желаят да прекъснат престоя си в Приемащата институция преди изтичането на договора им, да ни уведомят възможно най-скоро и да представят нужните за това документи;

- периодът на мобилност, включително и разрешеното продължение, трябва да приключи най-късно до 30 септември  на съответната календарна година.

Заплащането на застраховки се извършва със средства от индивидуалния грант на студента.

 

АКАДЕМИЧНО ПРИЗНАВАНЕ

 

Преди започването на всеки Еразъм период на обучение студентът трябва да се увери, че неговата или нейната индивидуална учебна програма съответства на учебната програма на специалността му. С други думи дисциплините подбрани от него или нея са максимално близки до дисциплините, които трябва да изучава в ШУ. По този начин се осигурява безпроблемното признаване на осъщественият от студентите Еразъм период на обучение. Програмата се отразява в издаденото на студента Споразумение за обучение (Learning Agreement).

 

Всеки Еразъм студент попълва и получава Споразумение за обучение (Learning Agreement) преди стартирането на неговия Еразъм период. Споразумението за обучение се одобрява и подписва от приемащата институция, изпращащата институция и студента.

В края на всеки успешно приключил период на обучение приемащата институция издава на студента Академична справка (Transcript of Records), потвърждаваща, че договорената в Споразумението за обучение индивидуална програма наистина е била изпълнена от студента. Справката е придружена от списък на резултатите – получени кредити и оценки от положени изпити или друг вид оценяване на студента.

 

 

 

СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРАКТИКА

 

Съгласно правата, които дава Университетската харта “Еразъм” от разширен тип ШУ „Епископ Константин Преславски” има право да изпраща и изпраща свои студенти на студентска мобилност с цел практика.

Общи принципи на Студентска мобилност с цел практика

Студентската мобилност с цел практика по програма “Еразъм +” е период от време, прекарано в предприятие или организация в друга страна, участваща в програма. Тази мобилност има за цел да подпомогне студентите за адаптирането им към изискванията на пазара на труда, за овладяването на специфични умения и за подобряване на икономическото, социалното и културно разбиране за съответната държава.

Практиката трябва да се провежда на пълен работен ден. Периодът може да бъде съпътстван от подготвителен или опреснителен курс на езика на приемащата държава или на работния език на практиката. Минималната продължителност на практиката е 2 (два) месеца.

Приемащи организации за студентска практика могат да бъдат: търговски предприятия, центрове за обучение, научноизследователски центрове и други организации. Приемащи организации не могат да бъдат: институции, работещи към Европейския съюз, организации, администриращи програми на ЕС, дипломатически представителства на държавата, чийто гражданин е студентът.

Преди началото на Еразъм периода на обучение Шуменски университет подписва с одобрените за участие в програмата студенти Индивидуален договор по Студентска мобилност. Индивидуалният договор по Студентска мобилност е задължително условие за получаване на индивидуален грант по Студентска мобилност на програма „Еразъм +”.
Грантът е финансова помощ, целяща да подпомогне допълнителните разходи по мобилността, породени от различията в издръжката на живот в чужбина. Той НЕ предвижда цялостно покриване на разходите по мобилността и се изчислява като месечна ставка.
Шуменскят университет осъществява пълно изплащане на гранта, едва след като получи съответните средства от Центъра за развитие на човешките ресурси.

Всички студенти, осъществяващи практика, получават и Споразумение за обучителна практика и ангажимент за качество (Student training agreement and Quality Commitment). Това споразумение се подписва от изпращащата институция (Шуменския университет), студента и от приемащата организация.
Одобрените за участие по програма „Еразъм +” студенти получават и статут на Еразъм студент. Правата и задълженията на Еразъм студентите са отразени в Студентска харта Еразъм. Студентската харта Еразъм е важен документ и студентите трябва да се запознаят с него преди да започнат мобилността си.
ШУ гарантира правото на студента да продължи да получава институционална (университетска) стипендия, независимо от участието му в студентска мобилност по секторна програма „Еразъм”.
По време на обучението в приемащата институция студентът не се освобождава от задължението си да заплаща редовните академични такси към ШУ „Епископ Константин Преславски” .
Програма „Еразъм +” позволява обучение и на студенти, които отговарят на всички критерии за участие в мобилност в институция-партньор, които се ползват от статута на Еразъм студент без да получат финансиране по програмата. Тези студенти се наричат “Zero–grant” Еразъм студенти. Всички правила и условия за участие, се прилагат без изключение и към тези студенти.
Право на участие в Студентската мобилност с цел практика на секторна програма „Еразъм” се предоставя многократно при условие, че не надвишава периода от 12 (дванадесет) календарни месеца (или една пълна академична година) за всеки образователен цикъл ( в този период се включват и мобилност с цел обучение).
Реалният период на обучение в приемащата институция следва да отговаря на периода, посочен в Индивидуалния договор със студента и отразен в Споразумението за обучителна практика и сертификата, издаден от приемащата институция.
Допуска се продължение на стартирал период на мобилност в случаите, когато:
- е договорено подобно продължение между институциите-партньори преди планираното приключване на обучението;
- продължението следва непосредствено редовния период на обучение, без
прекъсване. Празниците и ваканциите на институциите-партньори не се считат за прекъсване;
- в случай на прекъсване, Шуменския университет трябва да уведоми Центъра за развитие на човешките ресурси, така че молим всички студенти, които желаят да прекъснат престоя си в приемащата институция преди изтичането на договора им, да ни уведомят възможно най-скоро и да представят нужните за това документи;
- периодът на мобилност, включително и разрешеното продължение, трябва да приключи най-късно до 30 септември на съответната календарна година.
Заплащането на застраховки се извършва със средства от индивидуалния грант на студента.

АКАДЕМИЧНО ПРИЗНАВАНЕ

 

Практиките се признават напълно от Шуменския университет, като за практиките, които са част от учебния план на студента се прави пълно академично признаване, за което се препоръчва използването на Европейската система за трансфер на кредити. В случаите, когато практиката не е част от учебния план на студента, тя трябва да бъде призната чрез вписване на периода на мобилност най-малко в Дипломното приложение.

Преди започването на всеки Еразъм период на практика студентът трябва да се увери, че неговата или нейната индивидуална учебна практика съответства на учебната програма на специалността му и ще бъде може да бъде призната като част от обучението му. Така студентът може да бъде уверен, че признаването на практиката, която ще осъществи ще бъде безпроблемното. Детайлите на практиката се отразяват в издаденото Споразумение за обучителна практика и ангажимент за качество.

Всеки Еразъм студент попълва и получава Споразумение за обучителна практика и ангажимент за качество преди стартирането на неговия Еразъм период. В края на всеки успешно приключил период на практика приемащата институция издава на студента Transcript of Work, потвърждаващ, че договорената в Споразумението програма наистина е била изпълнена от студента. Справката е придружена от списък на резултатите.

Участие в секторна програма “Еразъм” без финансиране.

 

Секторна програма “Еразъм” позволява участие на студенти, които отговарят на всички критерии за участие в мобилност в институция-партньор. Те се ползват от статута на Еразъм студенти, но не получават финансиране по програмата и се наричат Zero-grant Еразъм студенти.

Тези студенти нямат право на субсидия , но всички условия за участие, на които подлежат останалите Еразъм студенти, са приложими и за тях.

 

 

 

За повече информация, моля прочетете Еразъм ръководство на изходящите студенти

 

 

Тук може да намерите отговори на най-често задаваните въпроси свързани с новата програма Erasmus +:

за студентска мобилност цел обучение students-questions-answers_en

за студентска мобилност с цел практика students-questions-answers_en (1)

 

Допълнителна информация може да получите и на официалната интернет страница на програмата: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_bg.htm

 

 

Всичко, което е необходимо да знаете, когато се премествате в друга европейска страна: стандарт на живот, настаняване, законова основа и друга основна информация за европейските страни можете да намерите на http://ec.europa.eu/ploteus/

 

Истории на Еразъм студенти, събрани от Центъра за развитие на човешките ресурси - http://www.hrdc.bg/fce/001/0125/files/ERA_experience.pdf