Критерии за кандидатстване

К Р И Т Е Р И И

за подбор на студенти от ШУ “Епископ Константин Преславски”
по програма „Еразъм+”

за академичната 2016/2017 година

 

  1. Студенти, които са граждани на държава, участваща в Програмата „Учене през целия живот” или студенти, официално признати от такава държава за бежанци, лица без гражданство или постоянно пребиваващи чужденци;
  2. Студенти, които нямат статут на бежанци, на лица без гражданство или статут на постоянно пребиваващи  чужденци в държава, участваща в Програмата „Учене през целия живот”, могат да осъществят мобилност, в случай че има неусвоени средства по съответната покана за кандидатстване;
  3. Студенти, които не са български граждани и са одобрени за участие в секторна програма „Еразъм”, могат да осъществят мобилност в родната си държава, само ако за въпросната мобилност липсват други легитимни и одобрени участници.
  4. Студенти (бакалаври, магистри и докторанти), записани в редовна или задочна форма на обучение, които имат успешно завършена една година в сферата на висшето образование в случай на мобилност с цел обучение; в случай на мобилност с цел практика условието да имат завършена една година в сферата на висшето образование не се прилага.
  5. Студенти, владеещи много добре езика, на който ще се проведе обучението или практиката (студентите са длъжни да представят EUROPASS Езиков паспорт (hhtp://europass.cedefop.europa.eu));
  6. Студентите, кандидатстващи за мобилност, трябва да имат изявени интереси в областта, в която ще се осъществи обучението/практиката.
  7. Предимство имат студенти с общ успех от следването “мн. добър”.
  8. Студенти и докторанти имат право да участват в Студентска мобилност по програма „Еразъм+” максимум за период до 12 месеца за всяка образователно- квалификационна степен, без оглед на броя и вида на мобилностите
  9. Студенти участвали в мобилност по секторна програма „Еразъм” или програма „Леонардо” (обучение или практика) могат да осъществят мобилност по програма „Еразъм+” с цел обучение или практика, до 12 месеца  (общо обучение и практика) за всяка образователно-квалификационна степен (бакалавър; магистър; доктор).
  10. Mаксимално един невзет изпит. При изчисляване на успех, невзетият изпит се счита за слаб (2.00) и студентите се класират като резерви, като се задължават да положат успешно невзетия си изпит до момента на попълване на апликационните формуляри към приемащата организация.

   

 

По преценка на координаторите на съответните факултети могат да бъдат включени и допълнителни критерии.

 

Подборът се извършва на базата на посочените критерии, след провеждане на конкурс, на който студентите представят мотивацията си за участие в програмата.

Моля забележете, че Еразъм +  субсидията не финансира цялостната издръжка в приемащата страна.