Документи

ДОКУМЕНТИ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ИНТЕРВЮ НА СТУДЕНТИ

 1. Заявление (по образец) или онлайн формуляр.
 2. Уверение от съответната студентска канцелария с данни за успех и неуспешно положени изпити от учебния план до момента на кандидатстването.

(Забележка: студенти, които имат неуспешно положени изпити нямат право да се явят на интервю и ще бъдат дисквалифицирани)
3.Автобиография на български език. препоръчителен формат

4. Мотивационно писмо на български език.

 

Документите се подават в срок, съобщен в обявата за кандидатстване. Документи, подадени след изтичането на срока за кандидатстване, няма да бъдат приемани. Молим студентите да не изчакват крайния срок за подаване на документи.

Забележка: Езиковата компетентност на участниците ще бъде проверена по време на интервюто. Кандидати, които не владеят добре езика, на който ще се проведе обучението, няма да бъдат одобрявани.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ПРИЕМАЩАТА ИНСТИТУЦИЯ

 

 1. Заявление (application form). Студентът изтегля формуляра от съответния сайт на университета, за който е бил селектиран. Студентите попълват заявленията си сами, като при нужда търсят помощта на координатора.
 2. Споразумение за обучение (Learning agreement for Studies). Може би най-важният документ, от пакета с документи на студента. Попълва се от студента в съответствие с учебния план на съответната специалност и след консултация с представител от съответната катедра, за предпочитане на координатора на съответната катедра. Молим студентите да са изключително прецизни при избора на дисциплините, които ще изучават. Така се гарантира безпроблемно признаване. След като студентите са попълнили споразуменията си, те ги предават в на координатора, за подпис и печат и изпращане в съответната институция. Студентите приготвят задължително 3 екземпляра от споразумението за обучение. Договор няма да бъде изготвян на студенти, които не разполагат с подписано и от двете страни (приемаща и изпращаща институция) споразумение за обучение. Споразумението за обучение се изтегля от сайта на приемащата институция, но в случай, че тя не е представила такъв документ, студентите могат да използват този модел: learning-studies_en Споразумението за обучение ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се разписва от Вашия катедрен координатор. Списък с катедрените координатори може да намерите в секция КОНТАКТИ
 3. Академична справка (Transcript of records). Не всички университети изискват академична справка от следването на студента, но някой не приемат заявления без такава справка. Издаването на академични справки на студенти на ШУ е безплатно и става след подавене на молба по образец в съответната студентска канцелария.
 4. Учебното заведение е в правото си да поиска попълването на допълнителни формуляри свързани с вашето настаняване и престой и др.

Забележка: Задължително проверявайте изискванията на университета, за който кандидатствате преди да приготвите поочените по-горе документи. Съветваме Ви да го направите, защото някой от университетите имат изискване за сертификат за вледеене на езика, на който ще се проведе мобилността (пр. Унивеститетът Тарту, Естония, Университет Гент, Белгия).

 

ОФОРМЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ НЕПОСРЕДСТВЕНО ПРЕДИ МОБИЛНОСТТА

СТУДЕНТИТЕ:

 1. Изготвят пълномощно, заверено от нотариус, на близък човек, който ще ги представлява пред Шуменския университет и ще подписва и подава документи от тяхно име. Ако желаят студентите могат да използват този модел на пълномощно;
 2. Попълват декларация към пълномощното и я подават в ЦМС;
 3. Подават поканата си, изпратена от приемащата институция;
 4. Подават копие от лична карта;
 5. Попълват ДЕКЛАРАЦИЯ за защита на личните данни по Студентска мобилност и я подават в ЦМС;
 6. Подават студентска книжка, в която трябва да има печат, удостоверяващ заплатена семестриалната такса за семестъра през който ще се проведе обучават в по секторна програма “Еразъм”. Студентската книжка се копира и връща на студента;
 7. Представят полица за застраховка за времето на престой в чужбина/ копие от европейска здравноосигурителна карта, когато мобилността е в страна от ЕС;
 8. Студентите подават документ, издаден от банка, удостоверяващ номера на сметка открита на тяхно име (в лева и в евро), както и SWIFT номера. Препоръчваме на студентите да откриват или ползват свои сметки в евро в Райфайзенбанк, защото в противен случай могат да им бъдат начислени такси за превод на субсидията;
 9. Попълват и подават в ЦМС обща декларация;
 10. Уверение, потвърждаващо студентския им статус;
 11. Академичен календар на приемащата институция (принтиран от сайта й или получен от координатора)

ЦМС проверява подадените документи, изготвя и предоставя за попълване:

 1. Договор между студента и ШУ

ДОКУМЕНТИ, КОИТО СТУДЕНТЪТ ТРЯБВА ДА ПРЕДОСТАВИ ПО ВРЕМЕ НА И СЛЕД ВРЪЩАНЕТО СИ ОТ МОБИЛНОСТ

 

 1. Отчет на студента в pdf или doc. Отчетът се изтегля, в желаната от студента версия, попълва се и разпечатва се, след което се разписва;
 2. Документ, потвърждаващ пристигането и отпътуването на Еразъм студента  от приемащата институция. Документът се издава от приемащата институция и се попълва и предоставя на служителите в ЦМС на два етапа: І етап – при пристигането си в приемащата институция студентът предоставя на Еразъм координатора документа, който попълва и разписва първата част от него (Upon arrival), след което студентът изпраща сканирано копие от попълнения формуляр на Еразъм координатора в ШУ; ІІ етап – непосредствено преди отпътуването на студента, той отново представя същия формуляр за попълването на втората му част (Upon departure). Така попълнения документ се връща на Еразъм координатора (оригинален документ, а не негови копия);
 3. Сертификат за периода на престой в обучаващата институция и получени кредити;
 4. Споразумение за обучение (Learning agreement), подписано и подпечатано от приемащата институция. То се връща на ШУ до 1 месец от пристигането на студента в приемащата институция, с направените в него поправки (ако има такива). В случай на налични последващи наложителни промени в Споразумението за обучение, те трябва задължително да бъдат съгласувани с Шуменския университет и с приемащата институция и да бъдат направени своевременно;
 5. Академична справка (Transcript of records), която студентът получава, когато е положил всички изпити;
 6. Всички билети, които студентът е използвал, за пътуване в началото на мобилността и в края й;
 7. Ако мобилността е била в страна извън ЕС, студентът задължително представя задграничен паспорт с визата и печатите за влизане и излизане от страната (паспортът се сверява, копира и връща на притежателя му);
 8. Документ, съдържащ описание на учените от студента дисциплини. В случай, че информацията е налична в интернет, линкът може да се копира и приложи;
 9. Копие от протокола, с който се признават, учените от студента дисциплини;
 10. Презентация, описваща периода на обучение на студента. Тя трябва да бъде изпратена на erasmus@shu-bg.net;