Документи

ТЕКУЩО КАНДИДАТСТВАНЕ

  • Документи за участие в мобилност с цел практика се подават от студента само след като лицето предварително е организирало намирането на приемаща организация отговаряща на критериите за допустимост от страна допустима за участие в програма Еразъм +.
  • Молим студентите да подават документи за участие в мобилност с цел практика поне 3 месеца преди начална дата на мобилността, така се увеличава шанса за допускане на неточности и проблеми при кандидатстването.
  • Езикови компетенции-

    Европейската Комисия ще стартира on-line платформа, която ще има за цел да определя нивото на участниците и съответно предлага on-line курсове по 5-те езика (английски, испански, италиански, немски и френски)

     On-line оценката на езиковите компетенции на студентите  ще бъде задължителна за всички мобилности, стартиращи след 1 Октомври, които ще се провеждат на един от 5-те езика посочени по-горе. Оценка ще бъде извършвана както преди мобилността, така и след нея. Ако студентите не владеят езика на който ще се обучават или извършват практиката, на съответното ниво, записано в Learning agreement for traineeship, ще могат да се възползват от on-line курсовете.

  • За мобилности, стартиращи преди 1 Октомври 2014год. няма да бъде изисквана оn-line оценка на езиковите умения.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ПРИЕМАЩАТА ИНСТИТУЦИЯ

 

Документите изисквани от приемащите организации са различни, най-вече поради спецификата на работата, която студентите ще извършват по време на стажа си, но най-често те включват:

1. Автобиография на английски или друг посочен в обявата език (документът може да бъде изтеглен от тук);

2. Мотивационно писмо на английски или друг посочен в обявата език;

3.Студентите трябва да бъдат одобрени от приемащата институция като трябва да получат покана от приемащата институция.

ДОКУМЕНТИ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ИНТЕРВЮ НА СТУДЕНТИ

 

 

1.  Заявление за практика Еразъм + (по образец);
2. Уверение от съответната студентска канцелария с данни за успех и неуспешно положени изпити от учебния план до момента на кандидатстването. (Забележка: студенти, които имат неуспешно положени изпити нямат право да се явят на интервю и ще бъдат дисквалифицирани);
3. Автобиография на български език (препоръчителен формат);
4. Мотивационно писмо на български език.

5.Студентите трябва да представят Писмо за намерение от приемащата институция. Ако приемащата организация не разполага с такова може да ползвате този  образец  Erasmus+_-_Letter_of_Intent-2 (2)

6. След получаването на писмото за намерение на приемащата институция студентите попълват и подават в ЦМСП (в 3 екземпляра) и Споразумение за обучителна практика (learning-traineeships_en), което след съгласуване със Вашия академичен наставник се изпраща и в приемащата организация, която е длъжна да го съгласува, на свой ред, и изпрати обратно в ЦМСП. Споразумението за обучителна практика е може би най-важният документ от пакета с документи на студента. То се попълва след консултация с представител от съответната катедра, за предпочитане на координатора на съответната катедра.

 Забележка: Студенти, които не разполагат с подписано и от двете страни (приемаща и изпращаща институция) Споразумение за практика няма да могат да подпишат договор за реализиране на практика и съответно няма да получат грант. 

 

ОФОРМЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ НЕПОСРЕДСТВЕНО ПРЕДИ МОБИЛНОСТТА

 

СТУДЕНТИТЕ:

1. Изготвят и оставят в ЦМС пълномощно, заверено от нотариус, на човек, който ще ги представлява пред Шуменския университет, подписва и подава документи от тяхно име и други. (образец);
2. Попълват декларация към пълномощното и я подават в ЦМС;
3. Подават поканата си, изпратена от приемащата институция;

4. Подават копие от лична карта;
5. Попълват ДЕКЛАРАЦИЯ за защита на личните данни по Студентска мобилност и я подават в ЦМС;
6. Подават студентска книжка, в която трябва да има печат, удостоверяващ заплатена семестриалната такса за семестъра през който ще се проведе обучават в по секторна програма “Еразъм”. Студентската книжка се копира и връща на студента;
7. Представят полица за застраховка за времето на престой в чужбина/ копие от европейска здравноосигурителна карта, когато мобилността е в страна от ЕС;
8. Студентите подават документ, издаден от банка, удостоверяващ номера на сметка открита на тяхно име (в лева и в евро), както и SWIFT номера. Препоръчваме на студентите да откриват или ползват свои сметки в евро в Райфайзен банк, защото в противен случай могат да им бъдат начислени такси за превод на субсидията;
9. Попълват и подават в ЦМС обща декларация;
10. Уверение, потвърждаващо студентския им статус.

ЦМСП проверява подадените документи, изготвя и предоставя:

1. Договор между студента и Шуменския университет;

ДОКУМЕНТИ, КОИТО СТУДЕНТЪТ ТРЯБВА ДА ПРЕДОСТАВИ ПО ВРЕМЕ НА И СЛЕД ВРЪЩАНЕТО СИ ОТ МОБИЛНОСТ

1. Отчет на студента в doc. Отчетът се изтегля, попълва и разпечатва, след което се разписва;
2. Документ, потвърждаващ пристигането и отпътуването на Еразъм студента от приемащата организация. Документът се издава от приемащата организация и се попълва и предоставя на служителите в ЦМС на два етапа: І етап – при пристигането си в приемащата институция студентът предоставя документа, чиято първа част (Upon arrival) бива попълнена и разписана, след което студентът изпраща сканирано копие от попълнения формуляр на Еразъм координатора в ШУ; ІІ етап – непосредствено преди отпътуването на студента, той отново представя същия формуляр за попълването на втората му част (Upon departure). Така попълнения документ се връща на Еразъм координатора (оригинален документ, а не негови копия);
3. Сертификат за периода на престой в обучаващата институция и получени кредити;
4. Споразумение за практика, подписано и подпечатано от приемащата институция. То се връща на ШУ до 1 месец от пристигането на студента в приемащата институция, с направените в него поправки (ако има такива). В случай на налични последващи наложителни промени в Споразумението за практика, те трябва задължително да бъдат съгласувани с Шуменския университет и с приемащата институция и да бъдат направени своевременно (до 1 месец от пристигането);
5. Академична справка (Transcript of work), която студентът получава, когато приключва своята практика;
6. Всички билети, които студентът е използвал, за достигане на мястото, където се провежда практиката му и отпътуване от това място. В случай, че мобилността е била в страна извън ЕС, студентът задължително представя задграничен паспорт с визата и печатите за влизане и излизане от страната (паспортът се сверява, копира и връща на притежателя му);

7. Копие от протокола, с който се признава практиката; (Confirmation of Work Placement)
8. Презентация, описваща периода на мобилност на студента. Тя трябва да бъде изпратена на erasmus@shu.bg

За по-голямо улеснение на Еразъм-студентите при изчисляването на точния им период на обучение, ШУ “Епископ Константин Преславски” предоставя уравнителната схема, зададена от Центъра за развитие на човешките ресурси.

При определяне на реалния престой по програма “Еразъм+” целите месеци ще бъдат отчитани от дата Х на дадения месец до дата Х-1 на следващия месец, без оглед на броя дни в календарния месец.

Пример:

Ако Еразъм студент има реален престой от:

от 01.02 до 07.06 (вкл.), то реалният му престой ще бъде 4.25 месеца;
от 01.02 до 14.06 (вкл.), то реалният му престой ще бъде 4,5 месеца;
от 01.02 до 21.06 (вкл.), то реалният му престой ще бъде 4,75 месеца;
от 01.02 до 22.06 (вкл.), то реалният му престой ще бъде 5 месеца.
Уравнителната схема за реален престой по Студентска мобилност с цел практика е неприложима към мобилности с продължителност под 2 календарни месеца. Всеки престой под 2 календарни месеца е нелегитимен и предоставените за такъв период на обучение Еразъм средства подлежат на пълно възстановяване.