1_7b0d934cbbf98ca268e3a9bbe8fb844a

ПРОГРАМА “ЕРАЗЪМ+”  2014-2020

 

„Еразъм+“ е новата програма на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта за 2014 — 2020 г., която е продължение на Секторна програма „Еразъм”

Програма „Еразъм+“ има за цел подобряване на уменията и пригодността за заетост, както и модернизиране на образованието, обучението и работата с младежта. Тази седемгодишна програма ще има бюджет от 14,7 млрд. евро — увеличение с 40% в сравнение с настоящото равнище на разходите, което отразява ангажимента на ЕС за инвестиране в тези области.

„Еразъм+“ ще даде възможност на над 4 милиона европейци да учат, да се обучават, да придобият трудов опит и да работят като доброволци в чужбина.

„Еразъм+“ обединява седем съществуващи програми на ЕС в областта на образованието, обучението и младежта, като за първи път ще се осигурява подкрепа в областта на спорта. В резултат „Еразъм+“ предлага повече възможности за сътрудничество между секторите на образованието, обучението, младежта и спорта.

 

Всяка година тя дава шанс на хиляди студенти и преподаватели да получат нови знания или да предадат своите.

Програмата обхваща висшето образование и е незаменима възможност за обучение или практика в университет или предприятие в страна от ЕС, ЕИП и останалите страни членки на програма “Учене през целия живот”. Минималната продължителност на обучението (за студентите) е 3 месеца, а максималната 12, а за практика е минимум 2 месеца продължителността на престоя на преподавателите е изнасянето на минимум 8 часа лекции. Новата програма дава възможност за обучение/практика  за студенти с продължителност до 12 месеца в рамките на един цикъл  на обучение:

 

  • първи цикъл бакалавърска степен до 12 месеца (практика и обучение)
  • втори  цикъл магистърска степен до 12 месеца (практика и обучение)
  • трети цикъл докторска степен до 12 месеца (практика и обучение)

 

От стартирането на работата по  предшественика на програма „Еразъм+”  Секторна програма „Еразъм” през 2002 година до юни 2013 г. общият брой на студентите на Шуменския университет, възползвали се от програмата е 90. А университетите партньори, приели нашите студенти, са от над 10 европейски страни – Белгия, Великобритания, Германия, Естония, Ирландия, Полша, Словакия, Чехия, Турция, Холандия и др.

Всяка година Центърът за развитие на човешки ресурси отпуска средства за мобилност на студенти, преподаватели и непреподавателски състав. Информация за тези мобилности можете да намерите на тази страница, в Центъра за международно сътрудничество и проекти, на информационните табла в Университета или в съответните факултети, както и на страницата ни във Фейсбук – Erasmus Shu.

През 2013 г. Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” бе успешно одобрен и получи Еразъм харта за висше образование (Erasmus Charter for Higher Education) с номер: 210475-EPP-1-2014-1-BG-EPPKA3-ECHE

 

Еразъм през очите на студентите и преподавателите

 

Ние разбираме, че за вас студентите и преподавателите интересуващи се от “Еразъм +” има значение не само информацията за броя на мобилностите и продължителността на обучението, а и контакта и преживяното от бившите Еразъм-студенти и преподаватели.

 

Затова ще се опитваме да ви предоставяме свежа информация както от нашите студенти и преподаватели.

 

Важно! Презентациите и снимките в тази секция са предоставени от лицата доброволно.

 

 

1. доц. д-р Живко Жеков - зам.-ректор по учебната дейност- и гл. ас. Пламен Петков – преподавател в катедра “Специална педагогика”. Мобилност в университета Фаф, Португалия през академичната 2014-2015

 

 

2. гл. ас. д-р Ваня Василева – преподавател в катедра Туризъм на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”. Мобилност в университет “Казимир Велики”, Битгошч, Полша през академичната 2010-2011 г.

 

3. Елена Стоянова – студентка ІV курс, ОКС “Бакалавър”, специалност “Журналистика”. Еразъм студент в Лодзки университет, Полша през академичната 2010-2011 г.

 

 

4. Синан Мехмедов – студент ІV курс, ОКС “Бакалавър”, специалност “Турска филология”. Еразъм студент в Истанбулски университет “Айдън”, Турция през академичната 2010-2011 г.

 

5. Надежда Стефанова – студентка ІІ курс, ОКС “Бакалавър”, специалност “Начална училищна педагогика с чужд език”. Еразъм студент в университет КАТНО, Кортрайк, Белгия през академичната 2010-2011 г.

 

6. доц. д-р Татяна Чалъкова - преподавател в катедрата по турски език и литература и доц. д-р Елена Стоянова – преподавател в катедрата по руски език. Мобилност в университет Вилнюс, Литва през академичната 2011-2012 г.

 

7.Сибел Фикри- студентка ІІ курс, ОКС “Бакалавър”, специалност “Турска филология”. Еразъм студент в Истанбулски университет “Айдън”, Турция през академичната 2011-2012 г.

 

8. Антоанета Николова - студентка ІІІ курс, ОКС “Бакалавър”, специалност “Туризъм”. Еразъм студент в университет “Казимир Велики”, Битгошч, Полша през академичната 2011-2012 г.

 

9. Презентация за Рижския технически университет