Настоящата Институционална програма за действие по програма „Еразъм+” в Шуменския университет урежда въпросите, свързани с предоставяне на обща информация, организацията, администрирането на дейности по програма „Еразъм+” в контекста на висшето образование, както и правилата по подбора на учащи, преподавателски и непреподавателски състав. Всички те се основават на документите на Европейската комисия (ЕК) и координиращия орган по програмата за България – Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) и Правилниците на Шуменския университет.

Пълният текст на Институционалната програма за периода 2021-2027 г. можете да намерите тук:
Институционална програма за действие по програма Еразъм+ на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“