Продължава участието на студентите от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ в проекти, обучения и семинари в платформата ESEP (European School Education Platform), и по-специално в дейност eTwinning – част от програмата Еразъм+ на Европейския Съюз. „eTwinning for Future Teachers“ е инициатива на Европейската комисия и на Централното звено за координация на eTwinning, която се провежда за втора поредна година и е насочена към висшите училища, обучаващи бъдещи учители.

През изминалата 2023 година в иновативния  „STREAM[1] модел на обучение в детската градина“ участваха студенти, детски учители, директори и партньори по проекти на ДГ „Братя Грим“ и ДГ „Космонавт“, град Шумен.

През месец май 2023 г. и 2024 г. доц. д-р Ирина Стоянова проведе поредица от обучения на учители по модела STREAM. След проведено обучение към ДИКПО – Варна, детските учители и директорите на ДГ „Чучулига“ и ДГ „Пчелица“ разработиха проекти свързани със STREAM и STREAMS[2] модела на обучение в детската градина и STREAM проект в екип и поканиха студенти от ШУ „Епископ Константин Преславски“ да участват по техни вътрешни проекти свързани с посочения модел на обучение.

Дейностите в В ДГ „Пчелица“ и в ДГ „Чучулига“ при децата от първа до четвърта възрастова група  включват игри от образователната система „Октофън“, интерактивни образователни ресурси, интернет игри и приложения, както и подвижни и спортно-подготвителни игри свързани с последната област от модела  – Спорт. Децата превръщат залите и детските площадки в мини лаборатории, в които изследват въздуха, водата, вятъра, заобикалящата ги действителност. Те надграждат компетентностите заложени в нормативните документи в областта на предучилищното образование като развиват и ключови компетентности като работа в екип, умения за решаване на проблеми, развитие на творческо и критично мислене и др. Децата правят хранилки за птици, експериментират в различни области, изработват различни модели, изделия и пана, придобиват умения за здравословен начин на живот и опазване на околната среда, спортуват. В дейностите активно участват учителите на децата и студентите от университета.

Открити ситуации на детски учители през месец октомври 2024г. се проведоха в детските градини „Чучулига“ и  „Пчелица“ пред студентите от Шуменски университет специалност Предучилищна педагогика, Предучилищна и начална училищна педагогика и специалност Иновации в предучилищното образование.

Споделените добри практики от детските учители на ДГ „Чучулига“ и ДГ „Пчелица“, както и изнесените педагогически ситуации от студентите от ШУ „Епископ Константин Преславски“ показват как STREAM и STREAMS образованието може да се използва за формиране и развитие на компетентностите на децата. (виж линковете).

https://www.facebook.com/p/%D0%94%D0%93%D0%A7%D1%83%D1%87%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD-100063939255992/?locale=bg_BG

https://m.facebook.com/people/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%9F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD/100063805802670/

http://odz-pchelica.weebly.com/

Моменти от откритите педагогически ситуации представени от детските учители пред студенти от ШУ „Епископ Константин Преславски“ в ДГ „Чучулига“ във II, III и IV възрастова група.

Открита практика във втора възрастова група, ДГ „Чучулига“ – дейности в различите области: наука – опит (как расте растението и какво му е необходимо да живее, как растенията пият вода), наблюдение на цветовете на цветята с мини микроскоп; област изкуство – апликация със семена и рамка с природни материали; област математика – танграм цветна градинка.

Открита практика в трета възрастова група, ДГ „Чучулига“ – фигури от тесто, проследяване напътя на хляба, декорация със семена, посяване на растения, изработване на маракаси от природни материали, лабиринт с природни материали и др.

Кадри от уроците на детски учители пред студенти от ШУ „Епископ Константин Преславски“ и в ДГ „Пчелица“ в  I, II, III и IV възрастова група.

Открита практика в първа възрастова група в ДГ „Пчелица“ – ПИ „Игра с балон“, Опит – Вятър (с вентилатор и сешоар), игра с маракаси пчеличка.

Открита практика във втора възрастова група в ДГ „Пчелица“ – експерименти, изследване, апликиране с природни материали, и др.

Открита практика в трета възрастова група в ДГ „Пчелица“ – опити с вода, филтриране, изследване, наблюдение под микроскоп, дейности с лапбук  и др.

Открита практика в четвърта възрастова група в ДГ „Пчелица“ – опити с вода и въздух, изследване, дейности с лапбук, изработване на книжи, математика, игра „Разделно хвърляне на отпадъците“ , засаждане на цветя и др.

Изнасяне на открити педагогически ситуации от студенти от ШУ „Епископ Константин Преславски“по STREAM и STREAMS модела на обучение в детската градина за развитие на компетентностите при децата от предучилищна възраст в ДГ „Чучулига“ и ДГ „Пчелица“.

Участие в проекта взеха следните студенти от IV курс, специалност „Предучилищна педагогика“ (ПУП), Бакалаври Венета Димитрова, Невджан  Назиф, Ивалина   Калева, Мая Цекова, Валентина Генова, Десислава Иванова, Стела Душева 2 курс ПУП,    Миглена Илиева  2 ПУП, София Атанасова и Антоанета Ангелова от 4 курс ПУНУП и Магистри от 1 курс Иновации в предучилищното образование (ИПО) Мария Стефанова-Киранова, Силвана Илиева, Айлин Хюсеин, Станислава Стоянова,  Албена Тодорова, Славена Ганчева, Виолета Константинова и от 2 курс ИПО Десислава Колева, Ренета Василева. Проектът допринася за развитието на следните компетентности на децата: комуникативност, креативност, развиване на критичното мислене, самостоятелност, отговорност, умения за справяне с проблемни ситуации, работата в екип и се дава възможност за изява на всяко едно дете.

Снимки от обучението към ДИКПО – Варна пред детски учители и директорите на ДГ „Чучулига“ и ДГ „Пчелица“ и разработване на проекти свързани със STREAM и STREAMS модела на обучение в детската градина и STREAM проект в екип 2023-2024 г.

Обучение на студенти от ШУ „Епископ Константин Преславски“ от доц. д-р Ирина Стоянова в Педагогически факултет и в ДГ „Пчелица“ и ДГ „Чучулига“. Разработване на план-конспекти, практикуми в детските градини, групови проекти на педагогически ситуации и дейности осъществявани в детските градини. Финални практики и сертифициране от директорите на двете детски градини.


[1] STREAM – наука, технология, четене, изкуство, инженерство, математика

[2] STREAMS – наука, технология, четене, изкуство, инженерство, математика, спорт