Ръководството по програма „Еразъм+“ е създадено за всички, които желаят да получат подробна информация за програма „Еразъм+“. Документът е предназначен за тези, които желаят да бъдат:

  • участващи организации, т.е. организации, институции и органи, които организират  дейности, подкрепяни от програмата;
  • участници, т.е. физическите лица (студенти, стажанти, чиракуващи, ученици, възрастни учащи, младежи, доброволци или университетски  преподаватели,  учители,  инструктори,  специалисти,  работещи с  младежи,  специалисти  в  областта  на образованието, обучението, младежта, спорта и т.н.), които участват в дейности, организирани от участващите организации.

Всяка година организации от цяла Европа внасят хиляди проекти, за да получат финансова подкрепа по програма „Еразъм+“. Поради това Европейската комисия е  въвела прозрачна процедура за оценяване, чиято цел е безвъзмездните средства да бъдат отпуснати на най-добрите проекти:

  • за по-голямата част от действията по програмата всички правила и условия за отпускане на безвъзмездни средства по програмата са посочени в ръководството за програмата;
  • за  други  действия,  които  са  само  споменати  в  ръководството  за  програмата,  правилата  и  условията  за  отпускане  на безвъзмездни средства са определени в специалните покани за представяне на предложения, публикувани от Европейската комисия или от нейно име.

Ръководство Еразъм+ 2022

Ръководство Еразъм+ 2021

Ръководство Еразъм+ 2020

Ръководство Еразъм+ 2019

Ръководство Еразъм+ 2018

Ръководство Еразъм+ 2017