КРИТЕРИИ за подбор на преподаватели от ШУ “Епископ Константин Преславски” за участие в преподавателска мобилност с цел преподаване по програма “Еразъм+” за академичната 2017/2018 година

Критерии

за подбор на кандидатите от Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” за участие в мобилност на преподавателския състав с цел преподаване по програма „Еразъм +” за академичната 2017/2018 година

Критерии

Точки

Преподавателят владее английски език – B2[1]

5

Преподавателят владее езика на страната, която посещава или съответния работен език, различен от английски.

5

Кодът на мобилността е в направлението на кандидата.

10

Преподавателят има разработена програма на английски език и осигурява обучение за входящи студенти на английски език в ШУ.

10

Преподавателят е на първи основен трудов договор в ШУ.

10

Брой осъществени мобилности по  Erasmus + до момента.

10 за 0

8 за 1

6 за 2

4 за 3

2 за 4

Преподавателят не е осъществил мобилност през предходната година

20

Преподавателят не е посещавал същата  приемаща организация при предходни три мобилности.

5

Преподавателят е допринесъл за насърчаване на мобилността на студенти (входяща или изходяща).

20

Преподавателят е оказал помощ на входящи преподаватели и студенти[2].

5

Общо

100

 

[1] При липса на сертификат или диплома за висше образование, свързано с английска филология, кандидатът се явява на интервю по английски език.

[2]Да се предостави един скрийншот от кореспонденция с входящите участници в мобилността.

[3]При липса на сертификат или диплома за висше образование, свързано с английска филология, кандидатът се явява на интервю по английски език.

 

Право на участие в преподавателска мобилност с цел преподаване се предоставя само веднъж в рамките на една академична година.

Преподаватели заявили участие в преподавателска мобилност с цел преподаване, които са подали документи за участие в селекция и са одобрени, но не са осъществили мобилност (освен в случаите на форсмажорни обстоятелства), имат право да подават документи за участие в програмата за следващата академична година само в случаите на незаети места.

При непълен набор от документи комисията има право да намали получените точки или да декласира кандидата.

Подборът на кандидатите се извършва на базата на посочените критерии, след провеждане на конкурс, на който се разглеждат и оценяват предварително подадените от преподавателя документи: заявление, разписано от приемащата организация и от ръководителя на катедрата споразумение за преподаване; мотивационно писмо; автобиография, сертификат за владеене на работния език или протокол за успешно положен изпит по английски език на ниво В2 по ЕЕР и други документи, доказващи покриването на критериите (учебни програми, сертификат за владеене на езика на страната и др.)

Моля забележете, че Еразъм субсидията няма за цел да финансира изцяло издръжката в приемащата страна.

КРИТЕРИИ

за подбор на кандидатите от Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” за участие в мобилност на преподавателския и непреподавателския състав с цел обучение по програма „Еразъм +” за академичната 2017/2018 година

Критерии

Точки

Преподавателят владее английски език – B2[3].

5

Преподавателят/служителят владее езика на страната, която посещава или съответния работен език, различен от английски.

5

Преподавателят/служителят е на първи основен трудов договор в ШУ

25

Брой осъществени мобилности по  Erasmus + до момента.

10 за 0

8 за 1

6 за 2

4 за 3

Преподавателят/служителят не е осъществил мобилност през предходната година

20

Преподавателят/служителят е докторант

20

Преподавателят/служителят не е посещавал същата приемаща организация при предходните три мобилности.

5

Преподавателят има разработена програма на английски език и осигурява обучение за входящи студенти на английски език в ШУ.

Служителят е ангажиран в обслужването на английски език на входящите студенти и преподаватели.

10

Общо 

100

 

Наличните места за обучение се разпределят между кандидатите по  за преподаватели и  за служители. При липса на кандидати от едната група, могат да се прехвърлят места към другата.

Кандидатът представя споразумение за мобилност с цел обучение, одобрено от приемащата страна и прекия ръководител на кандидата в Шуменския университет. Обучението е пряко свързано с работата или изследванията на съответния преподавател или служител.

Всеки легитимен кандидат има право на само една мобилност по програмата в рамките на една академична година.

При непълен набор от документи комисията има право да намали получените точки или да декласира кандидата.

Подборът на кандидатите се извършва на базата на посочените критерии, след провеждане на конкурс, на който се разглеждат и оценяват предварително подадените от преподавателя/служителя документи: заявление; разписано от приемащата организация и от прекия ръководител споразумение; мотивационно писмо; автобиография, сертификат за владеене на работния език или протокол за успешно положен изпит по езика на ниво В2 по ЕЕР и други документи, доказващи покриването на критериите (учебни програми, сертификат за владеене на езика на страната и др.)

ВАЖНО: До 45 дни след обявяване на класирането, всички селектирани преподаватели и служители трябва да представят в центъра за международно сътрудничество писмо-покана или електронна кореспонденция, в която са уточнени датите на мобилността в случай, че не предоставил такива предварително. При отказ или липса на покана (след изтичане на срока) участникът губи правото си за извършване на мобилността.

В случай, че селектиран кандидат се отказва от мобилността, следва в срок от 15 дена след обявяване на класирането да подаде писмено заявление за това в центъра за международно сътрудничество. В този случай мобилността няма да се счита за провалена.

При отпадане на кандидат от дадено ОСЗ, се класира следващ в списъка на резервите на съответното ОСЗ. Ако няма такива се класира кандидат от резервите на друго ОСЗ, като се спазва квотни я принцип.

Класиране на кандидатите

Кандидатите се класират по ОСЗ, като бройките за всяко ОСЗ се определят на квотен принцип, определен от отношението на преподавателите на ОТД в звеното, към общия брой за ШУ.

Преподаватели

Всяко ОСЗ прави отделна класация за преподавателска мобилност и мобилност с цел обучение на преподавателите от съответното ОСЗ. Служебно от ЦМС се подават точките за оценка на езиковите умения по английски език, получени на база представени дипломи, сертификати или оценка от интервю и точките за осъществена/неосъществена мобилност през предходната година. Получените точки служат за класиране в рамките на ОСЗ и не се обобщават и сравняват с точките на кандидатите от другите ОСЗ. Комисиите се съобразяват с максималните бройки за преподавателска мобилност или мобилност с цел преподаване, заложени в договора със съответния университет. При надхвърляне на броя на кандидатите за един университет, комисиите пренасочват преподавателите към други университети. При оформяне на окончателното класиране, не следва да има двама и повече кандидати с равен брой точки на границата и след, определената квота на съответното ОСЗ. При необходимост за по-прецизно ранжиране на  кандидатите, комисиите могат да въведат специфични за тяхното ОСЗ критерии.

Служители

Служителите се класират от комисия, съставена от служители, по аналогичен на преподавателите начин. При оформяне на окончателното класиране, не следва да има двама и повече кандидати с равен брой точки на границата и след, определената квота за служители.

Централната комисия се назначава от Ректора и е съставена от представители на всички ОСЗ. Тази комисия оформя окончателното класиране, на база на подадените класации от ОСЗ, като следи за спазване на квотния принцип.

You must be logged in to post a comment.