„Еразъм+“ е програмата на ЕС в областите на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2014— 2020 г. Програма „Еразъм+“ е разработена с цел да подпомага усилията на държавите – участнички в програмата (програмните държави) за интернационализация на образованието и изграждането на общо образователно пространство, за утвърждаването на политиката заучене през целия живот чрез подкрепа на формалното, неформалното и самостоятелното учене във всички области на образованието, обучението и работата с младежта. Освен това програмата разширява възможностите за сътрудничество и мобилност с държавите партньори по програмата, по-специално в областите на висшето образование и работата с младежта.

Програма „Еразъм +“ допринася за постигането на следните общи цели:

 В областта на висшето образование Шуменският университет има потенциална възможност да участва в следните структурни компоненти на програма „Еразъм+“

КЛЮЧОВО ДЕЙСТВИЕ 1: ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ ЗА ГРАЖДАНИ

В рамките на това ключово действие се предоставя подкрепа за:

  • мобилност на обучаеми (студенти и докторанти) и членове на персонала: дава възможност на студентите и докторантите да преминат частичнообучение или да придобият префесионален опит в друга държава; мобилност на уничерситетски преподаватели за преподаване или преминаване на обучение в чуждестранни образователни институции; за служители на образователната институция, които желаят да преминат обучение и да се запозначт с добри практики в чуждестранни институции;
  • съвместни магистърски програми „Еразмус Мундус“: интегрирани на високо ниво международни програми за обучение, провеждани от консорциуми от висши учебни институции, които отпускат пълни стипендии за придобиване на образователни степени на най-добрите студенти от целия свят, обучаващи се в магистърски програми;
  • заеми за магистри по програма „Еразъм+“: студенти във висши учебни институции от държави по програмата могат да кандидатстват за гарантиран от програмата заем, за да заминат на обучение в чужбина за придобиване на магистърска образователна степен. Студентите следва да се обръщат към националните банки или агенции за студентски заеми участващи в схемата.

 

КЛЮЧОВО ДЕЙСТВИЕ 2: СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ИНОВАЦИИ И ОБМЕН НА ДОБРИ ПРАКТИКИ

В рамките на това ключово действие се предоставя подкрепа за:

  • транснационални стратегически партньорства, насочени към разработване на инициативи, свързани с една или повече от областите на образованието, обучението и младежта, и насърчаване на иновациите и обмена на опит и ноу-хау между различни видове организации, ангажирани в областите на образованието, обучението и младежта или в други съответни области. Предоставя се и подкрепа за дейности за мобилност, доколкото тези дейности допринасят за постигане на целите на проектите;
  • алианси на познанията между висши учебни институции и предприятия, чиято цел е да насърчават иновациите, предприемачеството, творчеството, пригодността за заетост, обмена на знания и/или мултидисциплинарното преподаване и учене;
  • секторни алианси на уменията, подкрепящи разработване и предоставяне на съвместни учебни планове, програми и методики за преподаване и учене в областта на професионалното образование при използване на данни за тенденциите в отделни икономически сектори и за необходимите умения за успешна реализация в една или повече професионални области;
  • проекти за изграждане на капацитет, подкрепящи сътрудничество с държави партньори в областите на висшето образование и младежта. Проектите за изграждане на капацитет имат за цел да подкрепят процеса на модернизиране и интернационализация на организации/институции и системи. Определени видове проекти за изграждане на капацитет подкрепят дейности за мобилност, доколкото тези дейности допринасят за постигане на целите на проекта;
  • информационни платформи за поддръжка като платформа за електронно побратимяване (eTwinning), Портал за училищно образование, Европейска платформа за учене за възрастни (EPALE) и Европейски младежки портал, предоставящи виртуални пространства за сътрудничество, бази данни, съдържащи информация за възможности, общности на практикуващи специалисти и други предоставяни онлайн услуги за преподаватели, инструктори и практикуващи специалисти в областта на училищното образование и образованието за възрастни, както и за младежи, доброволци и младежки работници, от цяла Европа и от други региони.