Еразъм+“ е програмата на ЕС в областите на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2021— 2027 г. Програма „Еразъм+“ е разработена с цел да подпомага усилията на държавите – участнички в програмата (програмните държави) за интернационализация на образованието и изграждането на общо образователно пространство, за утвърждаването на политиката заучене през целия живот чрез подкрепа на формалното, неформалното и самостоятелното учене във всички области на образованието, обучението и работата с младежта. В програмата за 2021—2027 г. се обръща особено внимание на социалното приобщаване, екологичния и цифровия преход и насърчаването на участието на младите хора в демократичния живот.

Еразъм + програмата разширява възможностите за сътрудничество и мобилност с държавите партньори по програмата като разширява своя обхват от насочена основно към висшето образование към професионалното образование и обучение, училищното образование (включително образованието и грижите в ранна детска възраст), образованието за възрастни, младежта и спорта.

Програмата подкрепя приоритети и дейности, посочени в европейското пространство за образование, плана за действие в областта на цифровото образование и Новата европейска програма за умения. С програмата също така се:

  • подкрепя Eвропейският стълб на социалните права,
  • изпълнява стратегията на ЕС за младежта за периода 2019—2027 г.
  • развива европейското измерение в спорта.

 

В областта на висшето образование Шуменският университет има потенциална възможност да участва в следните структурни компоненти на програма „Еразъм+“

КЛЮЧОВО ДЕЙСТВИЕ 1: ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ ЗА ГРАЖДАНИ

В рамките на това ключово действие се предоставя подкрепа за:

  • мобилност на обучаеми (студенти и докторанти) и членове на персонала: дава възможност на студентите и докторантите да преминат частичнообучение или да придобият префесионален опит в друга държава; мобилност на уничерситетски преподаватели за преподаване или преминаване на обучение в чуждестранни образователни институции; за служители на образователната институция, които желаят да преминат обучение и да се запозначт с добри практики в чуждестранни институции;

КЛЮЧОВО ДЕЙСТВИЕ 2: СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ОРГАНИЗАЦИИТЕ И ИНСТИТУЦИИТЕ

В рамките на това ключово действие се предоставя подкрепа за:

  • партньорства с цел сътрудничество, обхващащи партньорства за сътрудничество.
  • партньорства за високи постижения, обхващащи центрове за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение и действие „Еразмус Мундус“;
  • партньорства за иновации, обхващащи алианси и проекти, ориентирани към развитието в бъдещето;
  • Проекти за изграждане на капацитет в областите на висшето образование, професионалното образование и обучение, младежта и спорта;
  • Европейски спортни събития с нестопанска цел

информационни платформи за поддръжка като платформа за електронно побратимяване (eTwinning)Портал за училищно образование, Европейска платформа за учене за възрастни (EPALE) и Европейски младежки портал, предоставящи виртуални пространства за сътрудничество, бази данни, съдържащи информация за възможности, общности на практикуващи специалисти и други предоставяни онлайн услуги за преподаватели, инструктори и практикуващи специалисти в областта на училищното образование и образованието за възрастни, както и за младежи, доброволци и младежки работници, от цяла Европа и от други региони.