ПРОГРАМА “ЕРАЗЪМ+”  2021-2027„Еразъм+“ е програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа.

Нейният прогнозен бюджет е 26,2 млрд. евро. Това е почти два пъти повече в сравнение с предходната програма (за периода 2014—2020 г.).

В програмата за 2021—2027 г. се обръща особено внимание на социалното приобщаване, екологичния и цифровия преход и насърчаването на участието на младите хора в демократичния живот.

Чрез нея се подкрепят приоритети и дейности, посочени в европейското пространство за образование, плана за действие в областта на цифровото образование и Новата европейска програма за умения. С програмата също така се:

 • подкрепя Eвропейският стълб на социалните права,
 • изпълнява стратегията на ЕС за младежта за периода 2019—2027 г.
 • развива европейското измерение в спорта.

„Еразъм+“ ще даде възможност на над 4 милиона европейци да учат, да се обучават, да придобият трудов опит и да работят като доброволци в чужбина.

Всяка година Еразъм + дава шанс на хиляди студенти и преподаватели да получат нови знания или да предадат своите, да придобият трудов опит и да работят като доброволци в чужбина.

Програмата обхваща висшето образование и е незаменима възможност за обучение или практика в университет или предприятие в страна от ЕС, ЕИП и останалите страни обхванати от програмата. През 2021 г. Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” бе успешно одобрен и получи Еразъм харта за висше образование (Erasmus Charter for Higher Education) Erasmus+ Харта за Висше образование 2021-2027


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ЗА СТУДЕНТСКАТА МОБИЛНОСТ

Студентите и докторантите имат възможност да реализират мобилност по специалността си  в университет в друга държава в рамките на всеки един цикъл  на обучение:

 • бакалавърска степен
 • магистърска степен
 • докторска степен

Мобилността може да бъде с цел:

обучение

практика

комбинирано (обучение и практика)

Тези мобилности следва да генерират следните резултати:

 • повишена ефективност на ученето;
 • повишена пригодност за заетост и подобрени перспективи за професионална реализация;
 • повишено чувство за инициативност и предприемачество;
 • повишена увереност в собствените възможности и самочувствие;
 • усъвършенствани чуждоезикови компетентности;
 • повишена междукултурна осведоменост;
 • по-активно участие в обществото;
 • повишена осведоменост за европейския проект и ценностите на ЕС;
 • повишена мотивация за участие в бъдещо (формално/неформално) образование и обучение след изтичането на периода на мобилност в чужбина.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

За мобилност с цел обучение минималната продължителност на престоя  е 2 месеца,  максималната – 12 (за всеки образователен цикъл).

За мобилност с цел практика минималната продължителност на престоя е минимум 2 месеца, максималната – 12 (за всеки образователен цикъл).


ФИНАНСИРАНЕ

Всяка година Центърът за развитие на човешки ресурси (ЦРЧР) отпуска средства за мобилност на студенти.

Шуменският университет като изпращаща организация отговаря за подбора на студенти и изпращането им в чужбина. Това включва и плащания на безвъзмездни средства, подготовка, мониторинг и признаване във връзка с периода на мобилност.

Финансирането на мобилността по програма „Еразъм+“ на студентите и докторантите се осъществява на базата на отпуснатите от Център за развитието на човешките ресурси средства на ШУ по определени квоти по страни. Индивидуалната подкрепа за мобилност се изплащат на два транша: 80% при заминаването и 20% след представяне на всички отчетни документи.

Подробна информация за тези мобилности можете да намерите на тази страница, в Центъра за международно сътрудничество , на информационните табла в Университета или в съответните факултети, както и на страницата ни във Фейсбук –
ShuErasmus+