Изходяща мобилност на учащи с цел обучениеКАНДИДАТСТВАНЕ ЗА МОБИЛНОСТ

І. Право на участие в студентска мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ имат студентите и докторантите, които отговарят на следните критерии:

  1. Записани са като студенти в Шуменския университет в редовна или задочна форма на обучение за придобиване на ОКС „професионален бакалавър“, ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ или ОНС „доктор“;
  2. Към момента на кандидатстване по програмата имат завършен поне един семестър в системата на висшето образование;
  3. Към момента на кандидатстване нямат повече от два неуспешно положени изпита;
  4. Могат да удостоверят добро владеене на езика, на който ще се обучават в приемащата организация.

ІІ. Мобилността на студенти с цел обучение  се осъществява по учебни дисциплини, аналогични или сходни по съдържание с тези от текущия им учебен план.

ІІІ. Студентите могат да осъществят мобилност и с цел разработване на дипломна работа.

ІVМобилността на докторанти се организира с цел провеждане на теоретични или практически изследвания, пряко свързани с темата на дисертационния труд или части от него. Задачите, които докторантът следва да изпълни по време на мобилността, се съгласуват с научния ръководител.

V. Приемаща организация може да е Висша учебна институция, с която Шуменският университет има сключен договор по реда и условията на програма „Еразъм+“. Студентът избира приемаща организация по съответния код на знания, в зависимост от специалността, в която се обучава или научноизследователските си интереси (за ОНС „доктор“).

VІ. ШУ периодично организира конкурси за участие в мобилност, като публикува покана  (по обява в сайта на ШУ). Студентът подава, в рамките на обявения за това срок, следните документи:

VІI. След изтичане на срока за подаване на документи, се разглеждат подадените заявления на кандидатите и специалностите, в които се обучават. При наличие на кандидати, чиято специалност не е филологическа или обучението в приемащата институция няма да се състои на език, съответстващ на специалността на студентите, то те подлежат на изпит за проверка на езиковата компетентност. Назначава се комисия, която провежда с кандидатите писмен изпит за проверка на езиковата компетентност. Резултатът от изпита не трябва да е по-нисък от ниво В2 (по Европейската езикова рамка).

VІІI. Административният Еразъм+ координатор обявява датата, часа и мястото за провеждане на изпита за езикова компетентност и разпраща същата информация по електронната им поща.

IX. Резултатите от изпита се прилагат към досиетата на кандидатствалите студенти.

В случай, че обучението няма да се проведе на английски, немски, руски или турски език, студентът трябва да представи сертификат за владеене на езика на обучение (поне В1 по Европейската езикова рамка или В2, в зависимост от изискванията на приемащата организация).

X. След провеждането на изпита за проверка на езиковата компетентност на студентите следва селекция на кандидатите. Административният Еразъм+ координатор обявява датата, часа и мястото на провеждане на интервю с кандидатите и разпраща същата информация по електронната им поща.

XI. Комисия (назначена от ректора) провежда интервю с кандидатите, като прави подбор на желаещите по критериите за подбор на студенти, утвърдени от АС на ШУ . След извършването на селекцията Административния Еразъм+ координатор изготвя протокол и попълва формуляр за оценка на кандидатурата.

XII. След финализиране на селекцията Административният Еразъм+ координатор обявява резултатите на сайта на Еразъм+. Кандидатите се уведомяват и по електронната поща.ОРГАНИЗИРАНЕ НА МОБИЛНОСТТА

І. Одобрените студенти сключват с ШУ договор за безвъзмездна помощ, в който се указва начинът, по който ще бъде изплащан индивидуалният грант на студента, и периода на мобилността (взет от Академичния календар на приемащата институция).

ІІ. Студентът подготвя изискваните от приемащия университет документи и ги представя за подпис пред Катедрения и Институционалния Еразъм+ координатори. Катедреният и Административният Еразъм+ координатор оказват помощ на студентите при наличие на трудности при попълването на посочените документи.

ІІІ. Преди началото на студентската мобилност Студентът подготвя и подписва тристранно Споразумение за обучение (Learning agreement for studies) с ШУ и приемащата организация. В посочения документ се вписват всички подробности относно планираните дейности (дисциплини, курсове, модули на обучение, теми), включително и кредитите, които трябва да бъдат придобити в ШУ. За целта те предварително се уточняват с приемащата институцията и се консултират с Катедрения Еразъм-координатор. Принципът на изготвяне на индивидуалния учебен план предполага избор на дисциплини, идентични или сходни като съдържание на тези, които са заложени в предстоящия (следващ) семестър в текущия за студента учебен план. Задължително се залагат дисциплини, така че сборът от присъдените кредити при успешно полагане на изпит да е 30. При невъзможност да се комплектоват дисциплини, които да покриват цял предстоящ семестър, се избират такива, които предстоят да бъдат положени от студента в следващи учебни години (семестри).

ІV. Докторантите вписват в Споразумението за обучение темата на дисертационния си труд.

V. Студентите, осъществяващи мобилност, са задължени да заплащат академичните си такси към Шуменския университет в посочения за това срок.