доц. д-р Люба Атанасова Златкова – координатор на катедра “Музикална естетика, музикално възпитание и изпълнителство
e-mail: l.zlatkova@shu.bg

проф. д-р Пенка Петкова Кожухарова – координатор на катедра “Педагогика и управление на образованието
е-mail: p.kozhuharova@shu.bg

проф. д-р Ергиджан Осман Алиндер-Исмаилова – координатор на катедра “Предучилищнo и началнo образование
е-mail: alinder@shu.bg

доц. д-р Пламен Стефанов Петков – кoординатор на катедра “Специална и социална педагогика
e-mail: p.petkov@shu.bg

доц. д-р Росица Петрова Михайлова – координатор на катедра “Социални дейности
e-mail: r.mihaylova@shu.bg

доц. д-р Чавдар Николаев Стойчев – координатор на катедра “Теория и методика на физическото възпитание и спорт
e-mail: ch.stoychev@shu.bg

доц. д-р Светозар Йорданов Чилингиров – координатор на катедра “Педагогика на обучението по изобразително изкуство и технологично образование“
e-mail: s.chilingirov@shu.bg