доц. д-р Люба Атанасова Златкова – координатор на катедра “Музикална естетика, музикално възпитание и изпълнителство
e-mail: l.zlatkova@shu.bg

доц. д-р Пенка Петкова Кожухарова – координатор на катедра “Предучилищна и начална училищна педагогика
е-mail: p.kozhuharova@shu.bg

доц. д-р Зейнур Муталиб Мустафа – кoординатор на катедра “Социална и специална педагогика
e-mail: z.mustafa@shu.bg

доц. д-р Росица Петрова Михайлова – координатор на катедра “Социална работа
e-mail: r.mihaylova@shu.bg

доц. д-р Чавдар Николаев Стойчев – координатор на катедра “Теория и методика на физическото възпитание и спорт
e-mail: ch.stoychev@shu.bg

проф. Валери Христов Чакалов – координатор на катедра “Технологично образование, предприемачество и визуални изкуства
e-mail: v.chakalov@shu.bg