Изходяща студентска мобилност с цел практикаОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

І. Право на участие в студентска мобилност с цел практика по програма „Еразъм+“ имат студентите и докторантите, които отговарят на следните критерии:

  1. Записани са като студенти в Шуменския университет в редовна или задочна форма на обучение за придобиване на ОКС „професионален бакалавър“, ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ или ОНС „доктор“;
  2. Към момента на кандидатстване по програмата имат завършен поне един семестър в системата на висшето образование;
  3. Към момента на кандидатстване нямат повече от два неуспешно положени изпита;
  4. Могат да удостоверят добро владеене на езика, на който ще се обучават в приемащата организация.

ІІ. Дипломирани студенти имат право да участват в студентска мобилност по програма “Еразъм+“ с цел практика, при условие, че подборът се извърши в последната година на обучение преди дипломиране и мобилността приключи до една година след дипломирането им.

ІІІ. Минималната продължителност на периода по мобилности с цел практика е 2 (два) календарни месеца. Максималната продължителност е 12 (дванадесет) календарни месеца (или една пълна академична година) за всеки образователен цикъл.

ІV. За мобилност с цел практика се кандидатства и извън сроковете по обявените покани за студентска мобилност.

V. Приемащата организация може да е:

/1/ всяка публична или частна организация, действаща на пазара на труда или в областта на образованието, обучението и младежта. Например такава организация може да е:

– публично или частно малко, средно или голямо предприятие (включително социално предприятие);

– публичен орган на местно, регионално или национално равнище;

– социален партньор или друг представител на пазара на труда, включително търговски камари, занаятчийски/професионални сдружения и синдикални организации;

– научноизследователски институт;

– фондация;

– училище/институт/образователен център (на всички равнища  от предучилищно до гимназиално образование, включително професионално образование и образование за възрастни);

/2/ организация с нестопанска цел, сдружения, НПО;

/3/организация, предоставяща професионално ориентиране и консултиране и информационни услуги;

/4/ Висша учебна институция от държава по програмата, удостоена с харта за висше образование „Еразъм+“.

VI. Договорните отношения  между организацията и студента се уреждат в Писмо за намерение (Letter of intent).КАНДИДАТСТВАНЕ И ПОДБОР

І. Подборът на студенти и дипломирани студенти с цел практика се извършва на базата на писмо-покана от страна на работодателя.

ІІ. Подборът на кандидатствалите студенти за мобилност с цел практика се осъществява от комисия, назначена от  Ректора и в съответствие с областта на знание на договора, по който ще се осъществява мобилността. Комисията провежда интервю с кандидатите за мобилност с цел практика, като прави подбор на желаещите по критериите за подбор на студенти, утвърдени ежегодно от АС на Шуменския университет.

ІІІ. Комисията вписва резултата от процедурата по селекция в протокол и формуляр за оценка на кандидатура за студентска мобилност с цел практика и ги предава в ЦМС на Административния Еразъм-координатор.

ІV. Студентите, които кандидатстват за мобилност с цел практика, подлежат на проверка на езиковата компетентност. За целта се назначава комисия, която провежда с кандидатите писмен изпит за проверка на езиковата компетентност на кандидатите. Изпитът се осъществява на езика, на който ще бъде проведено обучението на студента в приемащата институция. Резултатът от изпита не трябва да е по-нисък от В2 по европейската езикова рамка. Ако студентът е участвал успешно в процедура по кандидатстване и/или мобилност по програма „Еразъм+” и езикът на обучение е същият като на предходно обучение, то не е необходима повторна проверка на езиковите компетенции.

V. Резултатите от селекцията се обявяват на сайта на ШУ (erasmus.shu.bg), а кандидатите се уведомяват чрез писма по електронната поща (предварително указана от студента).ОРГАНИЗИРАНЕ НА МОБИЛНОСТТА

І. Одобрените за мобилност с цел практика студенти сключват индивидуален договор с ШУ, в който се указват начинът, по който ще бъде изплащан индивидуалният грант, и периодът на мобилността (посочен в Писмото за намерение).

ІІ. Студентите, осъществяващи мобилност, са задължени да заплащат академичните си такси към Шуменския университет в посочения от Университета срок.

ІІІ. Студентът подготвя изискваните от приемащата институция документи и ги представя за подпис от Катедреният и Институционалния Еразъм+ координатори. Катедреният и Административният Еразъм+ координатори оказват помощ на студентите, при наличие на трудности при попълването на посочените документи.СЛЕД ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МОБИЛНОСТТА

І. След завръщането си студентът представя на Административния+ Еразъм координатор всички документи, описани в индивидуалния договор с ШУ.

ІІ. След приключване на мобилността студентът подава в Студентска канцелария молба за признаване на практиката и прилага към нея копие от документ, показващ представянето му по време на мобилността, получен от приемащата институция.

ІІІ. Комисия за признаване на изпити и натрупване и трансфер на кредити оформя протокол с решение за признаване на практиката в три екземпляра (1- за ЦМС, 1- за Факултетната канцелария, 1- за Студентска канцелария).