Изходяща мобилност на персонала (преподаватели и административен състав)

І. Право на участие в мобилност:

 1. с цел преподаване имат всички преподаватели на основен трудов договор. Мобилността се осъществява по код, в който преподавателят преподава и при  подписан договор с другата институция по съответния код. Кореспонденцията между институциите, включително и подписаният договор, следва да се предоставят в Центъра за международно сътрудничество.
 2. с цел обучение имат всички преподаватели и административен персонал на основен трудов договор. Обучението е пряко свързано с работата или изследванията на съответния преподавател или служител. То трябва да подкрепя професионалното развитие на преподавателския и административния състав под формата на дейности за обучение, обмяна на опит, наблюдение и др.

ІІ. Мобилност с цел преподаване/обучение се предоставя само веднъж в рамките на една академична година.

ІІІ. Периодът на мобилност е минимум 2 дни и максимум 5 дни престой (не се включват дните за път), минимум 8 часа лекции.

ІV. Финансиране. За периода на мобилността на преподавателите се отпуска финансова подкрепа, която се изчислява на база дневна ставка. За транспортните разходи се отпуска допълнителна подкрепа, размерът на която се изчислява с помощта на Калкулатор за разстояния на ЕК. При групова мобилност на преподаватели/служители, осъществена в един и същи времеви период с лично моторно превозно средство, пътните разходи по заложена ставка се предоставят единствено на един от групата.

Забележка: Еразъм-субсидията няма за цел да финансира изцяло издръжката в приемащата страна.

 V. Кандидатстване за мобилност. Мобилност в една и съща приемаща организация се разрешава в рамките на две поредни мобилности.

 1. Кандидатите за мобилност подават до „Център за международно сътрудничество“ следните документи:
 • заявление;
 • споразумение за преподаване/обучение, разписано от приемащата организация и от прекия ръководител;
 • мотивационно писмо;
 • автобиография;
 • сертификат за владеене на работния език или протокол за успешно положен изпит по езика на ниво В2 по ЕЕР и/или други документи, доказващи покриването на критерий 1
 • учебна програма на съответната дисциплина (за мобилност с цел преподаване)
 • копие на приложение към протокол от проведена/и информационна/и срещи със студенти. Образец на Приложението към протокола се заявява предварително в Центъра за международно сътрудничество

VІ. Кандидатите, одобрени за участие в мобилност, но не осъществили мобилност, подават доклад или декларация за отказ от правото си на конкретната мобилност до „Център за международно сътрудничество“. При липсата на документиран отказ същите имат право да подават документи за участие в програмата за следващата академична година само в случаите на незаети места.

 VІІ. Организация на селекционната процедура (подбор и класиране на кандидатите).

 1. Стартиране на селекционната процедура.

Кампанията за преподавателска мобилност с цел преподаване (ПМП) и мобилност на персонала с цел обучение (МПО) се организира от Административния Еразъм+ координатор. Обявите се оповестяват чрез информационните табла в сградите на ШУ, изпращат се на служебните имейли на всички преподаватели и обслужващи звена, поставят се на уеб- и Фейсбук страницата на Еразъм+. В случай, че след приключването на селекцията се отчетат незаети места и няма наличие на резерви, процедурата се повтаря.

 1. Изпит за проверка на езиковата компетентност на преподавателите

Всички кандидати за осъществяване на мобилност трябва да представят в отдела документ за владеене на съответния работен език на ниво не по-ниско от В1 по Европейската езикова рамка.

Кандидати, които не представят документ за владеене на езика, преминават през писмен изпит за проверка на езиковата компетентност. Изпитът е желателен, но не е задължителен.

 1. Назначаване и работа на комисията за селекция на кандидатите

Комисията за селекция на преподаватели с цел преподаване и с цел обучение от основните структурни звена (ОСЗ) е различна и се назначава от Ръководителите им. Административният Еразъм+ координатор задължително присъства на Факултетската комисия.

Комисия за селекция на служители с цел обучение се назначава от Ректора и в състава ѝ влизат задължително Институционалният и Административният Еразъм+ координатор.

Селекцията на преподаватели се извършва на квотен принцип. Квотите се формират на базата на брой преподаватели в съответното ОСЗ.

След извършените селекции, Административният Еразъм+ координатор изготвя протоколи от селекциите и попълва Формуляр за оценка на кандидатурата, който прилага към досиетата на кандидатите.

След класиране на преподавателите и служителите на ниво ОСЗ, се назначава от Ректора Централна комисия, която разглежда одобрените кандидатури. Централната комисия се съгласява или предлага промяна на решенията на Факултетската комисия  и разрешава евентуално възникнали казуси.

Административният Еразъм+ координатор изготвя протокол от селекцията на Централната комисия.

    4.Подбор и класиране на кандидатите. Процедурата по подбор и класиране на кандидатствалите за мобилност се извършва въз основа на приложените критерии в Приложения № 2 (за мобилност с цел преподаване) и № 3 (за мобилност с цел обучение) от Факултетните комисии на квотен принцип по основни структурни звена. Квотите се формират на базата на брой преподаватели в съответното ОСЗ. Окончателното класиране се осъществява от Централната комисия за подбор на персонала за участие в мобилност.

Забележка: ако към момента на подаване на документи за кандидатстване по мобилност преподавателят/служителят е бил в продължителен болничен (над един месец), две седмици преди отпътуване следва да приложи бележка от медицинско лице в уверение на това, че здравословното състояние на лицето позволява да се осъществи мобилност.

4.1. Подборът на кандидатите с цел преподаване се извършва на базата на приетите критерии след провеждане на конкурс, на който се разглеждат и оценяват предварително подадените от преподавателя документи.

4.1.1. При равен брой точки на двама или повече кандидати за мобилност с цел преподаване, в случаите когато броят на квотите налага да бъде класиран само един от тях  с най-голяма тежест е критерий № 8 – с предимство е кандидатът с повече точки по критерия. При равен брой точки по критерий № 8 кандидатите се класират по преценка на факултетската комисия.

4.2. Подборът на кандидатите с цел обучение се извършва на базата на приетите критерии  след провеждане на конкурс, на който се разглеждат и оценяват предварително подадените от преподавателя/служителя документи:

4.2.1.Наличните места за обучение се разпределят между кандидатите по 2/3 за преподаватели и 1/3 за служители. При липса на кандидати от едната група, могат да се прехвърлят места към другата

4.3.При непълен набор от документи Комисията има право да намали получените точки или да декласира кандидата.

4.4.До две седмици след обявяване на класирането преподавателите и служителите трябва да потвърдят чрез имейл участието си по програма „Еразъм+”.

4.5. До 45 дни след обявяване на класирането, в случай че не са уточнени или има промяна на предварително уточнените дати, селектираните преподаватели и служители трябва да представят в „Център за международно сътрудничество“ писмо-покана или електронна кореспонденция, в които са посочени датите на мобилността, в случай че не са представили такива предварително.

4.6.При отказ (след изтичане на срока) участникът губи правото си за извършване на мобилността.

4.7.При отпадане на кандидати се класират следващите в списъка.

4.8.При незапълнени факултетски квоти първо се класират кандидатите от резервите по съответните факултети и само при липса на такива – от другите факултети.

VІІІ. Резултати от селекция. След финализиране на селекцията,  Административният Еразъм+ координатор обявява резултатите на сайта на Еразъм+, а кандидатите се уведомяват на служебния им имейл.

ІХ. Организиране на периода на мобилност.

 1. Преподавателите и служителите, одобрени от комисиите, сключват с ШУ индивидуален договор, в който се указва начина, по който ще им бъде изплатен индивидуалния грант за периода на мобилността (посочен в споразумението за мобилност или от поканата).
 2. Преподавателите и служителите в ШУ представят доклад-предложение в ЦМС не по-късно от три седмици преди заминаването.
 3. Всички документи, представени в ЦМС, трябва да бъдат актуални. Актуалните документи са налични  в сайта на програма „Еразъм+“.
 4. Преподаватели, които в момента на кандидатстване представят разработена програма, която не е налична в актуалния каталог с предлагани курсове, няма да бъде зачетена. Всички програми трябва да бъдат представени на Факултетския Еразъм+ координатор, който чрез доклад да я представи в ЦМС.

Х. Отчитане на мобилност.

След завръщането си, осъществилите мобилност лица предоставят на Административния Еразъм+ координатор отчетните документи, описани в индивидуалния му договор. Преподавателят/служителят задължително предоставя снимков материал, доказващ реализиране на дейностите, предвидени в програмата. Административният Еразъм+ координатор уведомява декана на съответния факултет в случай на ненавременно предадени отчетни документи по съответните мобилности. Деканите поемат задължението да указват съдействие при изпълнението на задачата. При липсата на доказателствен материал се отнемат 5 точки при следващо кандидатстване за мобилност.