СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

НА

ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“

 

Като част от капацитета на българската образователна, научноизследователска и иновационна инфраструктура Шуменският университет отговорно и с традиции участва в националните стратегически действия за развитието на висшето образование в съвременните динамични условия по пътя на модернизация на икономиката и обществото. Внедряването на международно измерение се превръща в необходим и важен източник за повишаване на ефективността на висшето образование и превръща интернационализацията във все по-желана характеристика за университетите. В отговор на това ШУ разработва Стратегия, която има за цел да оптимизира и стимулира процеса  на развитие на интернационализация.

РАМКИ НА СТРАТЕГИЯТА

В своите най-актуални документи Европейската комисия очертава основните приоритети във връзка с интернационализацията на висшите училища в Европа, а именно: широка промоция на международната мобилност на студенти и преподаватели, предлагане на иновативни образователни съдържания в учебните планове на специалностите, стремеж към високи постижения в образованието и изследванията и не на последно място – постигане на стратегически партньорства с висши училища, институции на държавната администрация, частния и неправителствения сектор в световен мащаб.

Въпреки че в национален и световен мащаб задачите на интернационализацията са адресирани към всички системи на висшето образование, действията по интернационализация се явяват фактор за институционална диференциация, носят ограничен характер и в значителна степен зависят от ситуационните обстоятелства. За да се усили действието на интернационализацията се признават ценностите на институционалното многообразие в системата. В този контекст следва да се отчитат многообразието от модели на организиране на дейности в университетите и особеностите на техните взаимодействия с обкръжението им. Създадени са условия за самоопределянето на университетите в процеса на интернационализация с оглед на избраните от тях модели за развитие и икономическа целесъобразност на усилията по интегриране на международното измерение в своята дейност. Изисква се включване на стратегически действия за ефективна комуникация и колаборация между различни култури. В отговор на глобализацията като социален и икономически процес Шуменският университет разглежда интернационализацията като систематизиран отговор на цялата съвкупност от изисквания, чрез който се отварят възможности за сътрудничество и връзки, без да се загубва идентичност. Чрез настоящата стратегия се прави собствен институционален стратегически избор на онези възможности, ресурс и потенциал, чрез които Шуменският университет заявява отговорно своя ангажимент  в процеса на интернационализация на висшето образование.

ВИЗИЯ

Шуменският университет е университет с широк спектър от специалности, научноизследователска и художественотворческа дейност, обезпечаващ интересите на конкретни научни области, а също регионалните и националните интереси. Съчетавайки във функциите си образователна и научна дейност, трансфер на знания и технологии, Шуменският университет отчита важността на всеки един елемент и поставя въпроса за интегрирането на международното и междукултурното измерение в целите, функциите и методите на предоставяне на висше образование.

В контекста на интернационализацията и модернизацията на висшето образование заставаме зад разбирането, че обучението в мултикултурна среда е само елемент от съвременната отговорност на академичната общност към разработването на образователните програми и приемаме интернационализацията като средство за повишаване на качеството на образованието, като процес на интегриране на международно измерение в преподаването и изследователската дейност, който води до модернизиране на учебния процес, поддържане актуалността на учебното съдържание, повишаване на международната разпознаваемост, повишаване възможностите за реализация на завършващите студенти.

Интернационализацията в образователните и научни дейности ще позволи да се ускори иновационният процес и ефективно да се използват ресурсите чрез привличането на международния опит при решаването на задачи, а всички форми на интернационализация могат да бъдат реализирани чрез стратегически партньорства.

МИСИЯ

Наша мисия е дипломираните ни студенти и ангажирания в обучението човешки ресурс да бъдат уверени и чувствителни в различна културна среда; да разбират различните перспективи отвъд предела на собствената среда; да имат солиден интернационален опит. Целта е да получат интеркултурни компетентности: да са гъвкави, любопитни, толерантни и адаптивни, способни на ефективна комуникация в мултикултурна среда.

АНАЛИЗ

Приемайки, че науката е интернационална по своето определение, независимо, че научните достижения се зараждат и внедряват по света неравномерно, отчитаме, че образованието е по-консервативно, доколкото в определена степен изисква по-дълг период за пренос на знания, така че да са валидни и надеждни. Това води до „закъсняващ ефект“ по отношение на научните разработки и трябва да мине време, докато някое научно откритие намери отражение в аудиториите. Установява се наличие на конфликт между иновациите и образованието, където съществена роля играят университетите. За да бъде сведен до минимум „ефектът на закъсняване“, научно-образователното пространство през последното десетилетие преминава през сериозни структурни трансформации в резултат от появата на нови институционални механизми и условия. Сред последните е активизирането и разширяването на международната академическа мобилност.

Днес съществуват множество международни програми за поддържане на академическа мобилност, които са основно средство за нейното стимулиране – Еразъм+, ДААД, Мевлана и др. Тези и подобни инициативи на институциите за международна мобилност представляват от една страна уникален достъп до допълнителни ресурси за пренос на технологии и знания, пред които все още стои основното препятствие за осъществяване на изходяща международна мобилност от страна на студентите и на преподавателския състав –  ниско ниво на владеене на чужди езици.

Входящата студентска мобилност е ограничена в значителна степен от недобрите условия за престой (студентски общежития), които университетът може да предостави.

Отчита се фактът, че голяма част от съвременната студентска общност е заета на пазара на труда, паралелно с обучението. Това прави дългосрочните програми за международен студентски обмен трудно приложими. От друга страна възможностите за мобилности с по-кратки срокове, чрез проектни дейности се ограничават поради  недостиг на човешки капитал за  разработването и реализирането им. Съчетаването на задължителните преподавателска, изследователска и административна дейности изместват встрани от приоритетите на преподавателския състав разписването и осъществяването на проектни предложения.

Голям дял от специалностите, в които Шуменският университет обучава своите студенти, са с предимно национално значение (на фона на динамична и наситена конкурентна среда в рамките на българската система за висше образование), със структурирани учебни планове, съответстващи на държавните изисквания. Това затруднява откриването на аналогични дисциплини в чуждестранните университети и респективно академичното признаване.

Част от сключените международни споразумения с чуждестранни университети и научни организации остават неактивни поради недостиг на финансов ресурс.

Не на последно място липсата на гъвкави възможности за финансиране, които да облекчат обмена и сътрудничеството с международни партньори се отразяват и върху привличането и назначаването на преподаватели от чужбина.

Силни страни

Шуменският университет не е сред висшите училища, които са резултат от еднократен админстративен акт, а е плод на многовековни книжовно-просветни традиции. Той е законен наследник на Плисковско-Преславската книжовна школа, процъфтяла през IX – XIIв.като един от най-активните европейски книжовни, просветни и културни центрове. Носи името на един от най-талантливите негови представители – средновековния писател и учител Епископ Константин Преславски.

Шуменският университет  “Епископ Константин Преславски” започва развитието си през  1879 г. с първия педагогически курс, който през 1919 г. се преобразува в Педагогически институт за прогимназиални учители. През 1964 г. той става Факултет-филиал на Софийския университет. На неговата база през 1971 г. се открива Висш педагогически институт, който от 1995 г. прераства в Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”.

Днес Университетът е утвърдено и ползващо се с авторитет в страната и в чужбина висше училище със съвременни условия за провеждане на учебния процес, за научноизследователска и художественотворческа дейност. Неговите специалности обхващат универсума на висшето образование, състоящ се от хуманитарни, природни, математически, педагогически, социални и технически науки.

Структуриран в пет факултета, един колеж и един департамент, Университетът обучава студенти, докторанти и специализанти за образователно-квалификационните степени: професионален бакалавър, бакалавър, магистър; образователно-научна степен „доктор“ и предлага специализации и допълнителни квалификации след завършено висше образование. Отчитайки влиянието на глобалните, общоевропейските, националните и регионални фактори в стопанския и социалния живот, Университетът се стреми към модерна визия на силен и творчески ориентиран широкопрофилен университет.

Академическият състав има сериозен принос в различни клонове на науката и е желан партньор в разработката на редица национални, международни, образователни и научни проекти и програми.

В подкрепа на европейската програма за модернизация и интернационализация във висшето образование академичната общност на Шуменския университет отчита, че степента на международно измерение на институцията е важен критерий за качество. Този факт определя като основен приоритет: заемане на достойна позиция в европейското образователно и научно пространтство. През 1997 г. в Шуменския университет се създава Център за обучение на чуждестранни граждани по български език, история и култура. С влизането на България в Европейския съюз през 2007 г. в Шуменския университет се осъществяват съществени преобразувания, за да се интегрира в съвременното европейско образователно и научно пространство. Извършва се всестранна дейност, ръководена от изискванията и критериите, заложени в Болонския процес (1999 г.), Лисабонската стратегия (2000 г.), Стратегията  2020 (2010 г.) и други документи на ЕС. Фокусът се насочва върху действия за създаване на мрежи от съвместни изследователски и образователни програми чрез разработване и засилване на стратегически партньорства и споразумения в областите, в които Шуменският университет обучава своите студенти /докторанти и в областите на професионалните интереси на академичния състав.

Осъществяването и укрепването на международни партньорства е един от способите за достъп до световното знание, то дава възможност за създаването на нови знания и техния трансфер. Днес Шуменският университет е член, партньор и част от семейството на:

 • European University Association (EUA)
 • Balkan Universities Association (BUA)
 • Eurasian Universities Union (EURAS)

За ШУ качеството и устойчивостта на партньорствата за сътрудничество и мобилност е изключително важно, затова участието ни в програма Еразъм+ е неразделна част от институционалната стратегия. Възможностите, които програмата предоставя я определят като съществен механизъм за насърчаване на високи академични стандарти; за осъществяване на студентска мобилност; за създаване на устойчиви модели на партньорство. По повод 25-годишнината от началото на програма Еразъм (2012 г.) Европейската комися провежда селекционна процедура за определяне на Еразъм посланици. Сред 86 предложения от 33 страни за институционален български еразъм посланик е избран заместник ректорът на Шуменския университет – доц. д-р Румяна Тодорова. Това е важно международно признание за ШУ.

При подбора на партньори, съвместимостта на образователните компоненти е първият фактор. Партньорите се избират на базата на академично качество и взаимни стратегически цели на различни нива. Основните структурни звена избират свои собствени партньори, но общите принципи на стратегическото партньорство на всяко ниво са едни и същи: сътрудничеството може да бъде формализирано с партньори, с които има взаимен интерес от съществено сътрудничество, напр. обмен на студенти и служители, съвместни инициативи; взаимно познаване на съвместимостта и качеството на изследванията; и за предпочитане интерес между повече от един партньор за сътрудничество в Шуменския университет.

Сред партньорите на ШУ са университети и институции, преподаващи на английски, руски, турски, немски език. По този начин Университетът се стреми да подпомага студентите и персонала с разнородни езикови компетенции да търсят периоди на мобилност в други езикови среди, като по този начин насърчават многоезичието. Административната подкрепа, предлагана от нашите настоящи и бъдещи партньори като лесно достъпна информация, настаняване, консултиране е важен елемент в процеса на сътрудничество. Те определят общото преживяване за мобилност и дават индикация за качеството и надеждността на партньора.

Към 2019 г. академичната общност на Шуменския университет има възможност да осъществява международна научноизследователска и художественотворческа дейност по 76 действащи споразумения за двустранно сътрудничество с чуждестранни университети/организации като 42 от тях са сключени преди 2013 г. и към момента са все още активни.

Всички академични програми в университета са разработени в съответствие с изискванията на Болонския процес. ЕСТК е вътрешната и единствена система за разпределяне на кредити. За всяка академична програма резултатите от обучението бяха определени в съответствие с европейските и национални квалификационни рамки и при стриктно спазване на стандартите за акредитация.

Центърът за международно сътрудничество към ШУ отговаря за координирането на международното сътрудничество и предоставя административна подкрепа на персонала и студентите да търсят и осигуряват партньорство и съдействие за тяхната академична мобилност, сътрудничество и изследвания.

Изградена е мрежа от Еразъм координатори на различни институционални равнища, които вече са натрупали богат опит в стимулирането, координирането и реализирането на международно сътрудничество.

Разработена е вътрешно нормативна база, регулираща международното сътрудничество, в това число свързано с правото на междуниституциона мобилност в страната и чужбина, както и за признаване на периоди на обучение в чуждестранни институции:

 

Стратегическата ни цел в краткосрочен план (до 2022 г.) за развитие на интернационализацията е насочена към академичните и изследователските дейности с фокус върху повишаването на международния академичен и изследователски обмен. За постигането й Шуменският университет определя като постоянни приоритетни дейности:

 • Оптимизиране и подобряване на  координацията между академичните отдели, университети, международните служби по администрацията при осъществяването на процеса на интернационализация;
 • Усъвършенстване иактуализиране на учебни програми и платформи,  създаването на нови дигитални интерактивни ресурси и внедряването им в учебния процес с цел повишаване качеството на образование, личностните компетенции, решимостта и самочувствието на студентите и преподавателите, креативното мислене и усвояването на добри практики в сферите на научноизследователската и развойна дейност.
 • Осигуряване на гъвкави възможности за финансиране чрез оптимално използване на възможностите на европейските програми;
 • Въвеждане на международно значими и съпоставими компоненти в учебните планове и програми;
 • Развитие на създадените до този момент партньорски отношения с чуждестранни университети и организации, а при сключването на договори с нови институции да не се допускат „латентни“ споразумения;
 • Интегриране на резултатите от международен и междукултурен характер в учебните програми за всички студенти;
 • Активизиране на контактите с общинските ръководства и с регионалния бизнес за разработване на съвместна програма и механизъм за привличане на млади хора от страни на ЕС и трети страни за обучение в университета при преференциални условия.

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ефективните системи за образование и обучение са сред инструментите за изграждането на социален капитал сред младежите, увеличаването на капацитета и способностите им да участват активно в обществото. Те осигуряват на хората уменията, които са им необходими за реализация на пазара на труда и в икономиката, като същевременно им дават възможност да имат активна роля в обществото и да постигнат личностна реализация. Интернационализацията и модернизацията в областта на образованието могат да укрепят напредъка към постигането на тези цели въз основа на споделена визия между лицата, определящи политиката, и заинтересованите страни.

 

За изготвянето на настоящата стратегия са използвани следните литературни източници:

 1. Аржанова, И.В. и кол., Императивы интернационализации, Логос, Москва, 2013
 2. Арганович, М., Аржанова, И., Галичин В., Боревская, Н., Гроховатская, Н., и кол., Интернационализация высшего образования: тенденции, стратегии, сценарии будушего, Логос, Москва, 2010, 280 стр.
 3. Вачкова, К., История на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2011

 

Стратегията е приета на Академичен съвет с Протокол № РД-05-01/27.09.2019 г.