ПРОГРАМА “ЕРАЗЪМ+”  2014-2020„Еразъм+“ е програма на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта за 2014 — 2020 г., която е продължение на Секторна програма „Еразъм”.

Програма „Еразъм+“ има за цел подобряване на уменията и пригодността за заетост, както и модернизиране на образованието, обучението и работата с младежта. Тази седемгодишна програма ще има бюджет от 14,7 млрд. евро — увеличение с 40% в сравнение с настоящото равнище на разходите, което отразява ангажимента на ЕС за инвестиране в тези области.

„Еразъм+“ ще даде възможност на над 4 милиона европейци да учат, да се обучават, да придобият трудов опит и да работят като доброволци в чужбина.

„Еразъм+“ обединява седем съществуващи програми на ЕС в областта на образованието, обучението и младежта, като за първи път ще се осигурява подкрепа в областта на спорта. В резултат „Еразъм+“ предлага повече възможности за сътрудничество между секторите на образованието, обучението, младежта и спорта.

Всяка година тя дава шанс на хиляди студенти и преподаватели да получат нови знания или да предадат своите.

Програмата обхваща висшето образование и е незаменима възможност за обучение или практика в университет или предприятие в страна от ЕС, ЕИП и останалите страни членки на програма “Учене през целия живот”. През 2013 г. Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” бе успешно одобрен и получи Еразъм харта за висше образование (Erasmus Charter for Higher Education) с номер: 210475-EPP-1-2014-1-BG-EPPKA3-ECHE


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ЗА СТУДЕНТСКАТА МОБИЛНОСТ

Студентите и докторантите имат възможност да реализират мобилност по специалността си  в университет в друга държава в рамките на всеки един цикъл  на обучение:

 • първи цикъл – бакалавърска степен
 • втори  цикъл – магистърска степен
 • трети цикъл – докторска степен

Мобилността може да бъде с цел:

обучение

практика

комбинирано (обучение и практика)

Тези мобилности следва да генерират следните резултати:

 • повишена ефективност на ученето;
 • повишена пригодност за заетост и подобрени перспективи за професионална реализация;
 • повишено чувство за инициативност и предприемачество;
 • повишена увереност в собствените възможности и самочувствие;
 • усъвършенствани чуждоезикови компетентности;
 • повишена междукултурна осведоменост;
 • по-активно участие в обществото;
 • повишена осведоменост за европейския проект и ценностите на ЕС;
 • повишена мотивация за участие в бъдещо (формално/неформално) образование и обучение след изтичането на периода на мобилност в чужбина.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

За мобилност с цел обучение минималната продължителност на престоя  е 3 месеца,  максималната – 12.

За мобилност с цел практика минималната продължителност на престоя е минимум 2 месеца, максималната – 12.


ФИНАНСИРАНЕ

Всяка година Центърът за развитие на човешки ресурси отпуска средства за мобилност на студенти.

Шуменският университет като изпращаща организация отговаря за подбора на студенти и изпращането им в чужбина. Това включва и плащания на безвъзмездни средства, подготовка, мониторинг и признаване във връзка с периода на мобилност.

Финансирането на мобилността по програма „Еразъм+“ на студентите и докторантите се осъществява на базата на отпуснатите от Център за развитието на човешките ресурси средства на ШУ по определени квоти по страни. Индивидуалната подкрепа за мобилност се изплащат на два транша: 80% при заминаването и 20% след представяне на всички отчетни документи.

Подробна информация за тези мобилности можете да намерите на тази страница, в Центъра за международно сътрудничество , на информационните табла в Университета или в съответните факултети, както и на страницата ни във Фейсбук –
ShuErasmus+