гл. ас. д-р Димитър Дойчев Димитров – координатор на катедра “Биология
e-mail: d.doichev@shu.bg

доц. д-р Ваня Атанасова Василева- координатор на катедра “География , регионално развитие и туризъм
e-mail: v.vasileva@shu.bg

гл. ас. д-р Виктор Методиев Василев – координатор на катедра “Растителна защита, ботаника и зоология
e-mail: v.vasilev@shu.bg

проф. д-р Драгомир Вълчев Марчев – координатор на катедра “Физика и астрономия
e-mail: d. marchev@shu.bg

гл. ас. д-р Ирина Руменова Йотова – координатор на катедра “Химия
e-mail: i.yotova@shu.bg