гл. ас. д-р Стефан Данаилов Добрев – координатор на катедра “Геодезия
e-mail: st.dobrev@shu.bg

ас. Николай Христов Йорданов – координатор на катедра “Инженерна логистика
e-mail: n.yordanov@shu.bg

доц. д-р  Тихомир Спирдонов Трифонов  – координатор на катедра “Комуникационна и компютърна техника
e-mail: t.trifonov@shu.bg

ас. инж. Илияна Стефанова Иванова – координатор на катедра “Управление на системите за сигурност”
e-mail: i.s.ivanova@shu.bg