ст. преп. Снежана Спасова Обейд – координатор на катедра “Английска филология
e-mail: s.obeyd@shu.bg

гл. ас. д-р Албена Иванова Баева – координатор на катедра “Български език
e-mail: a.baeva@shu.bg

преп. Гергана Георгиева Герова – координатор на катедра “Германистика
e-mail: g.gerova@shu.bg

гл. ас. д-р Даниела Георгиева Кирова – координатор на катедра “Германистика

e-mail: d.kirova@shu.bg

проф. д-р Евдокия Боянова Борисова – координатор на катедра “Журналистика и масови комуникации
e-mail: e.borisova@shu.bg

доц. д-р Васил Параскевов Василев – координатор на катедра “История и археология
e-mail: v.paraskevov@shu.bg

доц. д-р Пламен Тодоров Панайотов – координатор на катедра “История и теория на литературата
e-mail: p.panayotov@shu.bg

доц. д-р Калина Димитрова Йочева – координатор на катедра “Методика
e-mail: k.yocheva@shu.bg

проф. д-р Елена Викторовна Стоянова – координатор на катедра “Руски език
e-mail: elena.stoyanova@shu.bg

преп. Бюлент Али Кърджалъ – координатор на катедра “Турски език и литература
e-mail: b.kardzhala@shu.bg