ас. Ирина Стоянова – Георгиева – координатор на катедра “Английска филология
тел.: +359 884 938 248;  e-mail: i.stoyanova-georgieva@shu.bg

гл. ас. д-р Албена Иванова Баева – координатор на катедра “Български език
тел.: +359 893 996 211; e-mail: a.baeva@shu.bg

преп. Гергана Георгиева Герова – координатор на катедра “Германистика
тел.:  +359 886 733 294 ; e-mail: g.gerova@shu.bg

доц. д-р Евдокия Боянова Борисова – координатор на катедра “Журналистика и масови комуникации
тел.: +359 898 627 301; e-mail: e.borisova@shu.bg

доц. д-р Васил Параскевов Василев – координатор на катедра “История и археология
тел.: +359 899 659 799; e-mail: v.paraskevov@shu.bg

доц. д-р Пламен Тодоров Панайотов – координатор на катедра “История и теория на литературата
тел.: +359 896 130 073; e-mail: p.panayotov@shu.bg

доц. д-р Калина Димитрова Йочева – координатор на катедра “Методика
тел.: +359 892 705 173 ; e-mail: k.yocheva@shu.bg

проф. д-р Елена Викторовна Стоянова – координатор на катедра “Руски език
тел.:  +359 899 944 549; e-mail: elena.stoyanova@shu.bg

преп. Бюлент Али Кърджалъ – координатор на катедра “Турски език и литература
тел.:  +359 894 865 141; e-mail: b.kardzhala@shu.bg