Erasmus+ Policy Statement

Erasmus+ Policy Statement

Шуменски университет  “Епископ Константин Преславски” започва развитието си през  1879 г. с първия педагогически курс, който през 1919 г. се преобразува в Педагогическии нститут за прогимназиални учители. През 1964 г. той става Факултет-филиал на Софийскияуниверситет. На неговата база през 1971 г. се открива Висш педагогически институт, който от 1995 г. прераства в Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”.

Днес Шуменският университет е утвърдено и ползващо се с авторитет в страната и в чужбина висше училище със съвременни условия за провеждане на учебния процес, за научноизследователска и художественотворческа дейност. Неговите специалности обхващат универсума на висшето образование, състоящ се от хуманитарни, природни, математически, педагогически, социални и технически науки.

Структуриран в пет факултета, един колеж и един департамент, Университетът обучава студенти, докторанти и специализанти за образователно-квалификационните степени: професионален бакалавър, бакалавър, магистър; образователно-научна степен  „доктор“ и предлага специализации и допълнителни квалификации след завършено висше образование.

Академическият състав има сериозен принос в различни клонове на науката и е желан партньор в разработката на редица национални и международни образователни и научни проекти и програми.

За институционалното развитие Шуменският университет прилага методи и подходи, чрез които цели подобряването на качеството на основните дейности на академичната институция и конкурентоспособността на членовете на университета чрез развиване на интернационализация на средата, в която се провеждат основните дейности на Университета, и в частност повишаването на международната мобилност на персонала. Основен фактор за успешното усвояване и имплементиране на нови иновативни модели за работа, обучение и добри практики в различни сфери, структури и области на управление на организационно и образователно ниво.

Като отчита влиянието на глобалните, общоевропейските, националните и регионални фактори в стопанския и социалнияживот, Университетът сестреми към модерна визия на силен и творчески ориентиран широкопрофилен университет.

В подкрепа на европейската програма за модернизация и интернационализация във висшето образование академичната общност на Шуменския университет отчита, че  степента на международно измерение на университета е важен критерий за качество. Този факт определя като основен приоритет:  заемане на достойна позиция в европейското образователно и научно пространтство.

В този контекст фокусът е върху действия, насочени към създаване на мрежи от съвместни изследователски и образователни програми чрез  разработването и засилване на стратегически партньорства и споразумения в областите, в които Шуменският университет обучава своите студенти /докторанти и в областите на  професионалните интереси на академичния състав.

Осъществяването и укрепването на международни партньорства е един от способите за достъп до световното знание, то дава възможност за създаването на нови знания и техния трансфер. Включвнето в съвместни международни научноизследователски и образователни дейности не на последно място въздейства и върху авторитета на Университета.

Шуменският университет е член, партньор и част от семейството на:

  • European University Association (EUA)
  • Balkan Universities Association (BUA)
  • Eurasian Universities Union (EURAS)

За ШУ, качеството и устойчивостта на партньорствата за сътрудничество и мобилност е изключително важно, затова участието ни в програма Еразъм+ е неразделна част от институционалната стратегия на ШУ. Еразъм помогна за повишаване на мобилността на персонала и студентите в ШУ, както и за участие в проекти за европейско и международно сътрудничество с отлични резултати. Възможностите, които програмата предоставя  я определят като съществен механизъм за насърчаване на високи академични стандарти; за осъществяване на студентска мобилност; за създаване на устойчиви модели на партньорство.

При подбора на партньори, съвместимостта на образователните компоненти е първият фактор. Партньорите се избират на базата на академично качество и взаимни стратегически цели на различни нива. Основните структурни звена избират свои собствени партньори, но общите принципи на стратегическото партньорство на всяко ниво са едни и същи: сътрудничеството може да бъде формализирано с партньори, с които има взаимен интерес от съществено сътрудничество, напр. обмен на студенти и служители, съвместни инициативи; взаимно познаване на съвместимостта и качеството на изследванията; и за предпочитане интерес между повече от един партньор за сътрудничество в Шуменския университет.

Сред партньорите на ШУ са университети и институции, преподаващи на английски,  руски, турски. По този начин университетът  се стреми да подпомага студентите и персонала с разнородни езикови компетенци да търсят периоди на мобилност в други езикови среди, като по този начин насърчават многоезичието. Административната подкрепа, предлагана от нашите настоящи и бъдещи партньори като лесно достъпна информация, настаняване, консултиране е важен елемент в процеса на сътрудничество. Те определят общото преживяване за мобилност и дават индикация за качеството и надеждността на партньора.

Всички академични програми в университета са разработени в съответствие с изискванията на Болонския процес. ЕСТК е вътрешната и единствена система за разпределяне на кредити. За всяка академична програма резултатите от обучението бяха определени в съответствие  с европейските и национални квалификационни рамки и при стриктно спазване на стандартите за акредитация.

Центърът за международно сътрудничество към ШУ отговаря за координирането на международното сътрудничество и предоставя административна подкрепа на персонала и студентите да търсят и осигуряват партньорство и подкрепа за тяхната академична мобилност, сътрудничество и изследвания.

Като постоянни приоритетни дейности Шуменският университет определя следните приоритетни дейности:

  • оптимизиране и подобряване на  координацията между академичните отдели, университети, международните служби по администрацията при осъществяването на процеса на интернационализация;
  • увеличаване на  изходящата и входящата мобилност на студенти и преподаватели по програмите Еразъм+ и двустранните споразумения;
  • съвършенстване и  актуализиране на учебни програми и платформи,  създаването на нови дигитални интерактивни ресурси, и внедряването им в учебния процес, с цел повишаване качеството на образование, личностните компетенции, решимостта и самочувствието на студентите и преподавателите, креативното мислене и усвояването на добри практики в сферите на научноизследователската и развойна дейност.

You must be logged in to post a comment.