Документи, които се подават в Център за международно сътрудничество НА ЕТАП КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Заявление за кандидатстванe и Декларация към Заявлението
 2. Споразумение за мобилност с цел преподаване/с цел обучение
 3. Мотивационно писмо
 4. Автобиография по стандарта на Европас
 5. Сертификат за владеене на англисйки език или езикът на страната (ниво В1), която посещавате (при наличие на такъв)
 6. За мобилност с цел преподаване: Учебна програма за дисциплина/и, които предлагате за входящи Еразъм+ студенти
 7. Покана или имейл кореспонденция с потвърждение за приемане

Образци на споразумението с цел преподаване/с цел обучение и насоки за попъване (преподаване/обучение)

Документи, които се подават в Центъра за международно сътрудничество СЛЕД ОДОБРЕНИЕ:

 1. Доклад-предложение за задгранична командировка от прекия ръководител
  В доклада данните, отбелязани в лилаво се попълват, а от текста, отбелязан в синьо се избира информацията, която важи за командированото лице. Текстът следва да бъде в черен цвят след попълването.
 2. Попълнени първа и втора страница от индивидуалния договор (изпраща се в ЦМС в електронен вариант) за мобилност с цел преподаване/с цел обучение
 3. Застраховка или Европейска здравноосигурителна карта, валидна през периода на мобилността

След представяне на изброените по-горе документи се изготвя командировъчна заповед и се подписва индивидуалния договор между Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ и лицето, осъществяващо мобилността.

Документи, които се подават в Центъра за международно сътрудничество СЛЕД КРАЯ НА МОБИЛНОСТТА:

 1. Финален отчет на български език
 2. Билети, бордни карти и фактури за нощувки, за периода на мобилността (за мобилности в Турция – копие на страницата от паспорта, на която е печатът за преминаване на границата)
 3. Сертификат за престоя – издава се от приемащия университет в края на мобилността
 4. Снимков материал (изпраща се в ЦМС по имейл: erasmus@shu.bg)

Заявления за промяна на периода или приемащата институция:

 1. Заявление за промяна на периода на мобилността
 2. Заявление за промяна на приемащата институция

Заявленията следва да бъдат представени в Центъра за международно сътрудничество до 30 календарни дни преди планираната начална дата на мобилността по Заявлението за кандидатстване или преди началната дата по Споразумението за мобилност (в случай, че планирания период е по-късен от периода на осъществяване на мобилност).