Документи, които се подават в Център за международно сътрудничество на етап кандидатстване:

 1. Заявление за обучение/Заявление за практика или онлайн формуляр за обучение
 2. Автобиография
 3. Мотивационно писмо на български език
 4. Уверение, удостоверяващо успешно положени изпити по учебен план до момента (с не повече от два неположени изпита) – закупува се от книжарницата на университета

Документи, които се подават в Центъра за международно сътрудничество след одобрение:

 1. Споразумение за обучение/Споразумение за практика
  Насоки за попълване на споразумението за обучение/практика
 2. Формуляр за кандидатстване (за мобилности с цел обучение) – изпраща се от приемащата институция
 3. Писмото-покана или имейл, потвърждаващ приемането на студента (за мобилности с цел обучение)/Писмо за намерение (за мобилности с цел практика)
 4. Копие на личната карта
  За студенти, които осъществяват мобилност в Турция – Копие на паспорта
 5. Копие на Европейска здравноосигурителна карта или застраховка за престоя в чужбина
  Забележка: За студенти, които осъществяват мобилност в Турция – застраховка може да се направи и на място в страната!
 6. Декларация за осведоменост и съгласие по студентска мобилност по програма „Еразъм+“
 7. Декларация за защита на личните данни
 8. Нотариално заверено пълномощно
 9. Декларация към пълномощното
 10. Академична справка до момента на подаване на документи или копие от Европейско дипломно приложение (важи за одобрените мобилности с цел обучение)
 11. Служебна бележка за банкова сметка в лева
 12. Служебна бележка за банкова сметка в евро
 13. Уверение, че сте записани в семестъра, през който ще се проведе мобилността
 14. Копие на студентската книжка със заверен семестърът, през който ще се проведе мобилността

След представяне на тези документи, Центъра за международно сътрудничество изготвя договор между Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ и студентът, осъществяващ мобилността.

Забележка: Приемащата институция е в правото си да изисква допълнителни документи, които да бъдат попълнени и изпратени, на които също трябва да има копия в Център за международно сътрудничество.

Документи, които се подават в Центъра за международно сътрудничество по време и след края на мобилността:

 1. Споразумение с направени промени по време на мобилността с цел обучение/с цел практика
 2. Финален отчет на български език
 3. Потвърждение за престоя
 4. Академична справка (за мобилност с цел обучение)
 5. Справка за извършената работа (за мобилност с цел практика)
 6. Сертификат за обучение/Сертификат за практика
  Забележка
  : Сертификата за обучение при всеки университет е различен и за него няма бланка
 7. Билети и бордни карти, които студентът е използвал по време на мобилността
  Забележка: За студенти, осъществяващи мобилност в Турция – Копие на паспорта
 8. Презентация или снимков материал от престоя в приемащата институция