Документи, които се подават в Център за международно сътрудничество НА ЕТАП КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Заявление за участие в подбор
 2. Декларация към заявлението за участие
 3. Автобиография по стандарта на Европас на български език
 4. Мотивационно писмо на български език
 5. Уверение, удостоверяващо успешно положени изпити по учебен план до момента (с не повече от два неположени изпита) – закупува се от книжарницата на университета

Забележка: Докторантите подават уверение, заверено в Центъра за обучение на докторанти.

Документи, които се подават в Центъра за международно сътрудничество СЛЕД ОДОБРЕНИЕ:

 1. Споразумение за обучение/Споразумение за практика/Споразумение за краткосрочна докторантска мобилности
  Забележка: Споразумението следва да бъде попълнено електронно чрез платформата Online Learning Agreement, но може да бъде попълнено на хартиен носител по желание на приемащата институция
  Насоки за попълване на споразумението на хартиен носител или онлайн
 2. Формуляр за кандидатстване (за мобилности с цел обучение) – изпраща се от приемащата институция
 3. Писмото-покана или имейл, потвърждаващ приемането на студента (за мобилности с цел обучение) ИЛИ Писмо за намерение (за мобилности с цел практика)
 4. Копие на Европейска здравноосигурителна карта или застраховка за престоя в чужбина
  Забележка: За студенти, които осъществяват мобилност в Турция – застраховка може да се направи и на място в страната!
 5. Декларация за катедрен Еразъм+ координатор – получава се от Центъра за международно сътрудничество
 6. Декларация за осведоменост и съгласие по студентска мобилност по програма „Еразъм+“
 7. Нотариално заверено пълномощно
 8. Декларация към пълномощното
 9. Академична справка до момента на подаване на документи или копие от Европейско дипломно приложение (важи за одобрените мобилности с цел обучение)
 10. Служебна бележка за банкова сметка в евро
 11. Уверение, че сте записани в семестъра, през който ще се проведе мобилността ИЛИ копие на студентската книжка със заверен семестърът, през който ще се проведе мобилността

След представяне на тези документи, Центъра за международно сътрудничество изготвя договор между Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ и студентът, осъществяващ мобилността.

Забележка: Приемащата институция е в правото си да изисква допълнителни документи, които да бъдат попълнени и изпратени, на които също трябва да има копия в Център за международно сътрудничество.

Документи, които се подават в Центъра за международно сътрудничество ПО ВРЕМЕ И СЛЕД КРАЯ НА МОБИЛНОСТТА:

 1. Споразумение с направени промени по време на мобилността с цел обучение/с цел практика
 2. Финален отчет на български език
 3. Потвърждение за престоя
 4. Академична справка (за мобилност с цел обучение)
 5. Справка за извършената работа (за мобилност с цел практика)
 6. Сертификат за обучение/Сертификат за практика
  Забележка
  : Сертификата за обучение при всеки университет е различен и за него няма бланка
 7. Споразумение за практика след края на мобилността (само за мобилности с цел практика)
 8. Билети и бордни карти, които студентът е използвал по време на мобилността
  Забележка: За студенти, осъществяващи мобилност в Турция – Копие на паспорта
 9. Презентация или снимков материал от престоя в приемащата институция
 10. Заявление за издаване на документ Европас Мобилност